8.11.2018

Pressmeddelande 40/2018

Det är inte enbart barn, unga och äldre som berörs av vårdreformen, utan även omkring 3,4 miljoner finländare i yrkesaktiv ålder. Av dessa var det 2016 ungefär 1 833 000 arbetstagare (87% av alla löntagare) som omfattades av företagshälsovården. Företagshälsovårdstjänster producerades av cirka 350 företagshälsovårdsenheter. Genom vårdreformen blir det landskapen som ansvarar för att personer i yrkesaktiv ålder har obehindrad tillgång till social- och hälsovård. Inom denna helhet har företagshälsovården en särskild roll och sakkunskap när det gäller att bedöma, upprätthålla och återställa arbetsförmågan. Vid ett seminarium i Finlandia-huset 7.11.2018 diskuteras nuläget i uppbyggandet av en enhetlig social- och hälsovårdshelhet för personer i yrkesaktiv ålder.

Landskapen bör lösa frågan om ordnandet av företagshälsovårdstjänster

För närvarande kan en arbetsgivare ordna företagshälsovårdstjänster själv eller tillsammans med andra arbetsgivare, eller köpa tjänster från en privat tjänsteproducent. Kommunen är skyldig att ordna med företagshälsovård för arbetsgivare som önskar köpa dessa tjänster. Även personer i företagarställning har möjlighet att ordna med företagshälsovård för sin egen del. Framöver måste man inom varje landskap komma på en lösning till hur företagshälsovårdservicen ska ordnas inom ramen för social- och hälsovården, då denna övergår i landskapens regi 1.1.2020.

Inom landskapen planerar företagshälsovårdsaktörerna och de övriga vårdaktörerna tillsammans hur de i fortsättningen ska organisera sitt samarbete så att det på bästa sätt gagnar landskapets befolkning i yrkesaktiv ålder.

– Nya former av samarbete behövs framför allt i frågor som gäller arbetsförmågan och tidig upptäckt av yrkessjukdomar och arbetsrelaterade sjukdomar. Företagshälsovårdens sakkunskap är till nytta även vid planeringen av obehindrad och vårdansvarsmässigt ändamålsenlig sjukvård och hälsofrämjande för personer i yrkesaktiv ålder. Både företagshälsovården och den övriga vården bör ha gemensam tillgång till information som stödjer de ovan nämnda helheterna, understryker utvecklingschef Hanna Hakulinen vid Arbetshälsoinstitutet.

Hälso- och sjukvården för personer i yrkesaktiv ålder förnyas i samarbete

För att få med företagshälsovårdens sakkunskap i arbetet med vårdreformen har det krävts strukturer av ett nytt slag också för samarbetet företagshälsovårdsaktörerna emellan. Tidigare har företagshälsovårdsenheterna i landskapen fungerat oberoende av varandra, och samarbetet dem emellan har varit sporadiskt.

– Under åren 2017-2018 har företagshälsovårdsaktörerna organiserat sig som landskapsbaserade samarbetsgrupper, som har fungerat som samarbetspartners för social- och hälsovårdsaktörerna. Inom ramen för samarbetet mellan företagshälsovårdsaktörerna och social- och hälsovårdsaktörerna har man inlett planeringen av servicehelheter för hälso- och sjukvården för personer i yrkesaktiv ålder, säger Hakulinen.

Kundorientering är verksamhetens röda tråd

Vid uppbyggandet av en enhetlig servicehelhet för personer i yrkesaktiv ålder utgår man från landskapens perspektiv. Företagshälsovårdens sakkunskap är företrädd inom reformens olika nivåer och arbetsgrupper. I landskapen har det också inletts olika slags försöksverksamheter, där också de övriga landskapen har kunnat dra nytta av resultaten. De olika landskapens karaktär och utgångsläge bestämmer takten i utvecklingsarbetet. Genom samfällt utvecklingsarbete främjar man vårdreformens centrala målsättningar, kundorientering och kostnadskontroll.

– Med hjälp av kundorienteringsfilosofin har man gått från en splittrad aktörshelhet till en mer enhetlig helhet som svarar mot servicebehoven hos personer i yrkesaktiv ålder. Arbetet är ännu i sin början, men riktningen är den rätta, understryker Hakulinen.

– Det vi behöver för att kunna sammanföra aktörer som saknar tidigare erfarenhet av samarbete är en försöksinriktad kultur och gemensamma åtgärder, säger hon om utvecklingsarbetets utmaningar.

Mer information:

Utvecklingschef Hanna Hakulinen, tfn 043 824 1072, hanna.hakulinen@ttl.fi

Enhetlig företagshälsovårdshelhet för personer i yrkesaktiv ålder (www.ttl.fi/tthsote)

Ämnet diskuterades vid seminariet ’’Enhetlig servicehelhet – hälso- och sjukvården för personer i yrkesaktiv ålder förnyas’’, den 7 november kl. 12-16. Seminariet kan också följas på distans.

Utvecklingsarbetet samordnas av det av Arbetshälsoinstitutet ledda projektet TYÖKE – Nätverksbaserad samverkan för effektivisering av social- och hälsovårdsarbetet, hälsofrämjande åtgärder för personer i yrkesaktiv ålder och stödjandet av arbetsförmågan