7.4.2020

Uppdaterad  30.4.2020

COVID-19, smittosätt och sjukdomsbild

I Kina konstaterades i december 2019 fall av lunginflammation, som visade sig förorsakas av ett nytt coronavirus (SARS-CoV-2) och sjukdomen kallas ofta COVID-19-infektion.

Primärt smittar det nya coronaviruset som droppsmitta när en infekterad person hostar eller nyser. I luften stannar virusen inte kvar. Det är möjligt att viruset kan även smitta via beröring.  Coronavirusen överlever dock inte flera dagar på ytor i varierande temperaturer. Inga smittor via varor har konstaterats.

Inkubationstiden för sjukdomen har uppskattats till 2–14 dagar, i genomsnitt cirka 4–5 dagar. Enligt vad man nu vet har symtomen för de flesta insjuknade varit lindriga, men det finns även de som insjuknat allvarligt. De som insjuknat allvarligt har ofta en hög ålder som riskfaktor (över 70 år) och ofta någon primärsjukdom. Se Riskgrupperna som räknas upp på THL:s webbplats (på finska).

Lindriga symtom – gör så här

Om sjukdomssymtomen är lindriga och personen inte hör till någon riskgrupp behövs i regel ingen diagnos av läkare, utan personen kan vara kvar på fartyget under sjukdomstiden. Lindriga symtom är snuva, hosta, ont i halsen, värk i kroppen eller feber. Den insjuknades tillstånd ska ändå observeras och vissa symtom kräver omedelbar vård.

Allvarliga symtom – gör så här

Fråga efter anvisningar via TMAS-systemet om den insjuknade får allvarliga symtom, såsom andnöd och försvagat allmäntillstånd (länk till anvisningarna om när man ska uppsöka vård (på finska)

Även många andra mikrober kan orsaka luftvägsinfektion och symtomen kan vara likadana som vid en infektion orsakad av coronaviruset, dvs. de kan inte åtskiljas enbart baserat på symtomen.
Se THL:s anvisning för hemvård (på finska).

Riskgrupper

Om personer som hör till coronavirussjukdomens riskgrupper (THL, på finska) arbetar på fartyget, rekommenderas det att de i mån av möjlighet ska placeras i trafik nära kusten för att trygga så snabb tillgång till vård som möjligt.

På grund av den aktuella COVID-19-pandemin ska de som trafikerar inom Europa observera att de landsvisa resurserna gällande sjukhusvård har ändrats betydligt angående de allvarligt insjuknade.

Allmänna skyddsåtgärder på fartygen

 • På fartyget finns det skäl att iaktta de givna hygienanvisningarna:
 • Man får inte gå till arbetet om man är sjuk. Det är särskilt viktigt att iaktta de allmänna hygienanvisningarna på fartygen, eftersom personalen tillbringar långa tider i samma lokaler både under arbetstiden och fritiden, vilket ökar risken för spridning av smittosamma sjukdomar.
 • I matsalar och pausrum ska man undvika nära kontakter och periodisera pauserna så att där är så få anställda samtidigt som möjligt.

Bäst undviker man luftvägsinfektioner genom att sköta om hand- och hosthygienen. En noggrann handtvätt med vatten och tvål och/eller med desinfektionsmedel är viktig.

Anvisningar för sjukdomsfall på fartyget

Åtgärder i en situation där en besättningsmedlem insjuknat i en lindring luftvägsinfektion på fartyget. Infektionen kan vara COVID-19 eller någon annan luftvägsinfektion.

När ska man kontakta läkare?

Läkare ska kontaktas om den insjuknade personen hör till en riskgrupp (THL) eller om hen får allvarliga symtom, såsom andnöd och/eller   försvagat allmäntillstånd. Observera att även andra mikrober än coronaviruset kan orsaka allvarliga infektioner. Läkaren gör en riskbedömning och beslutar om den insjuknade personen ska evakueras från fartyget.

Städning, klädtvätt och renhållning

Städanvisningar finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats.

Åtgärder när en luftvägsinfektion fastställts vara ett fall av COVID-19

Om en luftvägsinfektion fastställs vara ett COVID-19-fall medan den insjuknade besättningsmedlemmen är på fartyget, agerar man på samma sätt som ovan beskrivits i punkten ”Anvisningar för sjukdomsfall på fartyget”.

Hälsodeklaration för sjöfolk ska göras i enlighet med hamnens/landets krav innan man kommer i hamn. De lokala hälsovårdsmyndigheterna beslutar om de fortsatta åtgärderna.

Om en luftvägsinfektion fastställs vara ett COVID-19-fall efter att den insjuknade besättningsmedlemmen förflyttats bort från fartyget görs en hälsodeklaration för sjöfolk om fallet i enlighet med hamnens/landets krav innan man kommer i hamn.

De lokala hälsovårdsmyndigheterna beslutar om de fortsatta åtgärderna.. Hytten som den insjuknade besättningsmedlemmen använde ska städas i enlighet med Arbetshälsoinstitutets städanvisning.

 • Den insjuknade ska undvika nära kontakter med andra. Han ska stanna i sin hytt under minst 7 dygn. Om patienten har symtom ännu efter dessa 7 dygn, ska han vara kvar i sin hytt tills han har varit symtomfri under minst ett dygn. En luftvägsinfektion går vanligen över med cirka en veckas vila.
 • När man är sjuk är det viktigt att vila och dricka tillräckligt med vätska. Feber och värk kan lindras med läkemedel som fås från fartygsapoteket.
 • Den insjuknade ska ombesörja en god hand- och hosthygien.
 • Om det är nödvändigt för den sjuka personen att röra sig på fartyget utanför sin hytt, ska hen (i mån av möjlighet) använda mun-nässkydd.
 • Den insjuknades tillstånd ska observeras och vid behov ska läkare kontaktas.
 • När man går in i den insjuknades hytt ska man eftersträva att hålla avståndet (över 1 m) och ombesörja god handhygien.
 • Skyddsutrustning såsom mun- och nässkydd eller FFP2/3-andningsskydd ska sparas åt den person som sköter om den insjuknade besättningsmedlemmen och som har undervisats i användningen av skydden.
 • Hälsodeklaration för sjöfolk ska göras i enlighet med hamnens/landets krav innan man kommer i hamn.

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats