26.3.2020

Uppdaterad 9.6.2021

Arbetshälsoinstitutet deltar i arbetet med anvisningarna och att informera företagshälsovårdens tjänsteproducenter bl a via Arbetshälsoinstitutets webbsida.

Arbetshälsoinstitutet rekommenderar att alla tjänsteproducenter inom företagshälsovården fäster uppmärksamhet vid följande punkter:

Coronasituationen är i basnivån på många områden i landet. Företagshälsovården bör i sin verksamhet ta hänsyn till den lokala epidemisituationen.

 1. Företagshälsovårdens förebyggande verksamhet
  Företagshälsovårdens roll vad gäller rådgivning och handledning till kundföretag är fortfarande viktig. Det lönar sig att ordna grupptillställningar online. Hälsokontroller kan till tillämpliga delar genomföras som distansmottagningar. Hälsokontroller på närmottagningar kan ökas med beaktande av den regionala epidemisituationen. Arbetsplatsutredningarna kan också återupptas. Grundläggande utredningar bör utföras som fysiska besök på arbetsplatsen, i övriga arbetsplatsutredningar kan arbetsmetoder på distans och digitala verktyg utnyttjas.
 2. Företagshälsovårdens sjukvård
  Då coronaepidemin fortsätter bör sjukvårdstjänsternas tillgänglighet också för övriga hälsoproblem tryggas med hjälp av försiktighetsåtgärder och nya tillvägagångssätt. Kunderna bör uppmanas att kontakta företagshälsovården för att vårdbehovet ska kunna bedömas. Det är skäl att på ett mångsidigt sätt tillhandahålla olika mottagningstider (utöver olika distansalternativ även konventionella mottagningstider). Allvarliga symtom måste utredas utan dröjsmål och grundsjukdomarna behandlas så effektivt som möjligt.
 3. Företagshälsovården ska stödja sina kundföretag i riskbedömningen och i att arrangera trygga arbetsförhållanden i epidemisituationen. Arbetshälsoinstitutet har på sin webbplats publicerat anvisningar för  riskbedöning och trygga arrangemang på arbetsplatserna. 
  Se också: Råd som stöder det mentala välbefinnandet vid återgång till arbetet. Gällande vaccinationer följ meddelandena av THL och gör samarbete med kommunerna.
 4. För att säkerställa en trygg arbetsmiljö ska de anvisningar som SHM publicerade 25.3.2020 gällande bedömningen av riskgruppernas arbete och särskilda behov av skydd följas epidemin (särskilt inom branscher som ur samhällets perspektiv är kritiska).När arbetsgivaren det förutsätter ska företagshälsovården ge ett utlåtande om arbetstagarens lämplighet för sitt arbete under coronaepidemin.
 5. Om inga begränsningar gällande den undersöktas hälsotillstånd och arbete konstateras, ges ett utlåtande där den undersökta anses lämplig (omnämnande av exponering för coronavirus).Om personen på grund av sin sjukdom hör till riskgruppen och insjuknande i coronavirussjukdomen bedöms kunna medföra ett allvarligt hot mot hälsan ska personen inte ges sådana uppgifter där risken för att exponeras för coronavirus är stor. Se Riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom – Infektionssjukdomar och vaccinationer – THL. I detta fall antecknas lämplighet enligt begränsningarna och tidsgräns i utlåtande om lämplighet för arbetet. I punkten tilläggsuppgifter antecknas begränsningar och rekommendationer (till exempel för att undvika smittorisk rekommenderas distansarbete eller sådana arbetsuppgifter där man inte har närkontakt till andra personer).
 6. Med beaktande av den regionala coronasituationen är det skäl att fästa uppmärksamhet vid följande punkter:- Vi rekommenderar att man följer de nationella anvisningarna och samarbetar med lokala myndigheter och sjukvårdsdistriktet.- När mottagningen av infektionspatienter koncentreras i skilda utrymmen, minskar smittorisken för andra patienter och företagshälsovårdspersonalen.  Hänvisa alla patienter med luftvägsinfektion som enligt bedömning av vårdbehov behöver mottagning till separata mottagningar. Se till att personlig skyddsutrustning används ändamålsenligt. Ändamålsenliga skydd ska användas och hygienanvisningarna följas vid vården av patienter med luftvägsinfektion.- Instruera patienterna med luftvägsinfektioner med de svåraste symptomen (hög feber, andnöd, försämring av allmäntillståndet) att följa de nationella (www.thl.fi) och lokala instruktionerna gällande sökande av vård. Tjänsterna ska i första hand kontaktas per telefon eller fjärranslutning, och man ska inte söka sig till särskild jourmottagning för coronapatienter förrän man blir instruerad att göra så.

  – Lägg märke till att enligt de aktuella anvisningarna ska alla personer med symtom på coronavirusinfektion eller som enligt en bedömning av en yrkeskunnig inom företagshälsovården misstänks vara coronasmittad hänvisas till en Covid-19-provtagning, antingen inom företagshälsovården eller till en kommunal provtagningspunkt.  En patient i god form kan vänta på laboratoriesvaren och på fortsatta åtgärder hemma samt undvika sociala kontakter.

  – Under COVID-19-epidemin utförs lungfunktionstester enligt läkarens bedömning och med beaktande av den aktuella epidemisituationen i området.  Se Anvisningar för lungfunktionstester.

Uppmuntra arbetsplatserna att ta i bruk arbetstagarens ”egen anmälan till chefen”-praxis för frånvaro från arbetet på grund av sjukdom.

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats