9.12.2017

Pressmeddelande 52/2017

Innan en ny arbetstagare inleder sitt arbete är det bra att planera vilka saker som ska gås igenom och komma överens om vem som ska ansvara för introduktionen. Det bör finnas en som är ansvarig, även om introduktionen sköts av flera personer.

– Nyanställda som fått en bra introduktion i arbetet, upplever att de också snabbt har blivit delaktiga i arbetsgemenskapen, säger forskaren Mikko Nykänen vid Arbetshälsoinstitutet.

– Det är bra att i god tid informera de övriga anställda om att de får en ny arbetskamrat, så att de kan ta detta i beaktande.

Varje arbetsplats bör ha en introduktionsplan och ett lämpligt introduktionsmaterial. Bra introduktion förutsätter öppen diskussion inom arbetsgemenskapen och fortlöpande utveckling av introduktionsplanerna. Betydelsen av samarbete är speciellt viktig på så kallade gemensamma arbetsplatser, där personalen ofta byts ut eller t.ex. arbetar för underleverantörer.

Den som får en arbetsintroduktion bör också själv delta aktivt ända från början. Arbetsintroduktion är en fortlöpande process, som är nödvändig varje gång det sker förändringar i arbetsuppgifterna eller arbetsmetoderna.

Nya arbetstagare bör få arbetsintroduktion i åtminstone:

  • sina arbetsuppgifter, arbetets målsättningar och det egna ansvarsområdet
  • arbetslokaler och arbetsredskap
  • arbetsskift och övriga tidtabeller
  • arbets- och produktionsmetoder
  • säkra arbetsrutiner
  • faror i arbetet och förebyggande av risker
  • åtgärder vid störningar och avvikande situationer
  • arbetsgemenskapens verksamhetssätt och spelregler

Arbetarskyddets hjälte Matti Laine på nya äventyr

Unga arbetstagares arbetslivsfärdigheter utvecklas inom ramen för Combo-projektet, som samordnas av Arbetshälsoinstitutet. I projektet deltar aktörer inom kultur-, biblioteks-, idrotts- och ungdomssektorn samt läroanstalter och organisationer. I projektet utvecklar man bl.a. en mobilapplikation för yrkesläroanstalter, som ska hjälpa ungdomar att ta vara på sin arbetsförmåga. Lanseringen av applikationen och arbetet med att främja ungdomars arbetslivsfärdigheter har underlättats med hjälp av videofilmer producerade av studerande vid Yrkesinstitutet Tredu i Tammerfors. Filmerna visar rollfiguren Matti Laine i hans oförtrutna kamp mot missförhållanden i arbetsmiljön. Matti ger också råd om hur man skapar ett bra arbetsklimat. Smakprov på filmerna hittas på Twitter och Instagram #ComboHanke #työturvallisuus. Comboprojektet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF).

 

Mer information och råd på adressen www.ttl.fi

ABC för unga arbetstagare – Känner du till dina rättigheter och skyldigheter? (på svenska)

Arbetsintroduktion för unga sommarpraktikanter (på svenska)

Råd om bra arbetsintroduktion – Hur unga anställda fås med i arbetsgemenskapen (på finska)

TOP10-checklista vid arbetsintroduktion för ungdomar från olika kulturer (på finska)

Combo-projektet

Bekanta dig också med följande pressmeddelanden:

Regionförvaltningsverket/Ansvarsområdet för arbetarskydd: Brister i introduktionen i arbetet har kartlagts 28.11.2017 (på finska)

Arbetarskyddscentralen: Introduktion i arbetet är speciellt viktigt på gemensamma arbetsplatser 29.11.2017 (på finska)

Olycksfallsförsäkringscentralen: Bristfällig introduktion i arbetet är en bidragande orsak till dödsolyckor i arbetet 30.11.2017 (på finska)