19.1.2017

Pressmeddelande 7/2017, 19.1.2017

Kommun10-enkäten besvarades denna gång av ett rekordstort antal kommunanställda, över 65 000 personer. Svarsprocenten var 72 procent.

I Kommun10-undersökningen medverkar Helsingfors, Esbo, Vanda, Åbo, Tammerfors, Uleåborg, Reso, Nådendal, Nokia, Valkeakoski och Virdois. Helsingfors medverkar för andra gången. De övriga städerna har medverkat 8–9 gånger.

─ Ledarskapet i kommunerna har fått allt större uppmärksamhet. Det har ordnats med utbildning för cheferna och det syns i resultaten, berättar ledaren för Kommun10-undersökningen Tuula Oksanen vid Arbetshälsoinstitutet. Rättvisan i ledarskapet har ökat under 2010-talet. Detta är viktigt, eftersom forskningen visar samband mellan rättvist ledarskap och bl.a. minskad sjukfrånvaro.

─ Utmaningar för ledarskapet är de ständiga förändringarna, bl.a. den kommande landskaps- och vårdreformen. Hela 39 procent av svarspersonerna upplever att deras arbetsbörda är outhärdligt stor. Om orimligt stora arbetsbördor rapporterar framför allt personalen i social- och hälsovårdssektorn och utbildningssektorn.

De kommunalt anställda upplever förändringarna i arbetet som större än förut. Speciellt de som arbetar i social- och hälsovården upplever att de inte har möjlighet att påverka förändringarna i arbetet.

Pensionsavgången i kommunsektorn är en utmaning för både landskapsreformen och vårdreformen. Av de kommunanställda, som deltog i Kommun10-undersökningen uppgav 75 % att de tror sig kunna fortsätta arbeta ända fram till pensionsåldern. Det är dock oroväckande att bara 61 % av närvårdarna och 66 % av hemvårdarna tror sig kunna fortsätta ända fram till pensionsåldern.

Resultatet av Kommun10-undersökningen har stor användning i kommunerna

Det viktigaste resultaten av Kommun10-undersökningen presenteras för de medverkande kommunerna och deras personal på arbetsenhetsnivå. Resultaten används för att förbättra personalens välbefinnande och kvaliteten i arbetslivet.

─ I Tammerfors används resultaten systematiskt av både ledningen och arbetsenheterna, berättar Niina Pietikäinen, personaldirektör vid Tammerfors stad.

─ Borgmästaren har gett alla chefer i uppdrag att gå igenom resultatet för sin enhet och tillsammans med personalen välja ut två områden som behöver utvecklas och ett område där man är stark. Resultatet av analysen kommer att användas som underlag för framtagning av fler ledarskapsmål. Resultaten av undersökningen beaktas också vid val av fokusområden för företagshälsovårdssamarbetet.

Kommun10-undersökningen är den största uppföljningsundersökningen i kommunsektorn i Finland. Kommunalt anställdas arbete och välbefinnande följs med hjälp av enkätundersökningar, som genomförs med två års intervall. I undersökningarna medverkar omkring 90 000 arbetstagare med fast anställning eller långvarigt vikariat. I förening med undersökningen av välbefinnandet hos sjukhusanställda täcker Kommun10-undersökningen nästan 30 % av alla kommunalt anställda. Resultaten av dessa undersökningar kommer att användas för att förutse och följa upp effekterna av vårdreformen.

Mer information:

Tuula Oksanen, ledande expert, ledare för Kommun10-undersökningen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 8201032, e-post tuula.oksanen[at]ttl.fi

Niina Pietikäinen, personaldirektör, Tammerfors stad, tfn 40 7079147, e-post niina.pietikainen[at]tampere.fi