28.9.2017

Pressmeddelande 46/2017

Verkningsfull företagshälsovårdsverksamhet baserar sig på ett systematiskt och målinriktat samarbete, där de centrala aktörerna är arbetsplatsen och företagshälsovården. Ett fungerande samarbete som gagnar bägge parter uppstår inte av sig självt, utan kräver en målmedveten satsning.

”Det behövs fungerande samarbetsrutiner och verksamhetsmodeller som gör det möjligt för företagshälsovården att fungera som samarbetspartner för arbetsplatsen i det helhetsinriktade arbetet för att stödja arbetsförmågan. Det är denna typ av lösningar som ingår i vårt nya informationspaket”, säger utvecklingschef Hanna Hakulinen vid Arbetshälsoinstitutet.

Det är inte alltid man på chefsnivå förstår att använda sig av företagshälsovårdens kunnande.  Med hjälp av gemensamt överenskomna verksamhetsmodeller får cheferna i företagshälsovården en samarbetspartner i arbetet med att sörja för arbetstagarnas välbefinnande och arbetsförmåga. Ett effektivt företagshälsovårdssamarbete förutsätter en tydlig rollfördelning och gemensamt fastställda rutiner.  

Bättre samarbete genom gemensamt utvecklingsarbete

Exemplen på god praxis i företagshälsovårdssamarbetet har tagits fram i samarbete med arbetsplatser och företagshälsovårdsenheter. De är arbetsverktyg som utvecklats i den konkreta vardagen. Verktygen är avsedda som exempel på bra samarbete och kan användas både av arbetsplatserna och företagshälsovården. Samarbetet är alltid situationsbundet, varför också verktygen bör utvecklas och tillämpas utifrån en konkret situation.

Den nya informationshelheten omfattar anvisningar och formulär för bl.a. följande teman:

– Gör företagshälsovårdssamarbetet till en integrerad del av verksamhetsstrategin och planeringen

– Sjukvårdstjänster inom företagshälsovården – vad de är och hur de används

– Gott samarbete i kommunikationen om problem med inomhusklimatet

– Synliggör roller, ansvar och kostnader inom verksamheten för stödjande av arbetsförmågan

– Identifiera möjligheter till ersättande arbete

– Använd företagshälsovårdens sakkunskap som stöd för chefsarbetet i förändringssituationer

Exemplen på god praxis för verkningsfullt samarbete finns på Arbetshälsoinstitutets webbplats: https://www.ttl.fi/tyoterveysyhteistyon-hyvat-kaytannot/

Exemplen har också publicerats på svenska: https://www.ttl.fi/sv/god-praxis-foretagshalsovardssamarbete/

Vi presenterar våra nya webbsidor vid ett webbinarium 4.10.2017 kl. 9-10. De som vill vara med kan anmäla sig via vår utbildningskalender (på finska): https://koulutus.ttl.fi/Koulutuskalenteri/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/4374

Mer information:

Hanna Hakulinen, utvecklingschef, tfn 043 8241072, hanna.hakulinen(at)ttl.fi

Sanna Pesonen, forskare, tfn: 043 824 4502, sanna.pesonen(at)ttl.fi

Exemplen på god praxis i företagshälsovårdssamarbetet har tagits fram inom ramen för projektet ”Verkningsfulla lösningar genom gott företagshälsovårdssamarbete – god praxis och indikatorer på effektivt samarbete inom företagshälsovården” (2015–2018). Projektet är en del av det större projektet Verkningsfullhet och effektivitetsindikatorer i företagshälsovårdssamarbetet (TTAVAIN), som samordnas av Tammerfors universitet. Projektet finansieras av Europeiska socialfonden ESF och Arbetshälsoinstitutet.