31.1.2018

Arbetshälsoinstitutet och Finlands Ekonomer informerar 

– Det är bra att komma överens om gemensamma regler för personalens tillgänglighet, hantering av brådskande uppdrag och ändamålsenlig tidsanvändning. Man kan t.ex. komma överens om att medarbetarna under vissa perioder måste kunna nås snabbare än vanligt. Dessa perioder uppvägs av att det däremellan finns lugnare perioder, förklarar äldre forskare Annina Ropponen vid Arbetshälsoinstitutet.

De flesta med expertyrken upplever att arbetet kräver ständig tillgänglighet

Resultaten av undersökningen visar att chefsarbete medför längre arbetstid. 79 procent av svarspersonerna upplevde att arbetet förutsatte ständig tillgänglighet och över hälften strävade efter att reagera omedelbart på e-postmeddelanden.

Användningen av smarttelefoner förlänger arbetstiden och försämrar välbefinnandet, medan möjligheten att påverka tidpunkten för arbetsdagens början och slut är en sak som stärker välbefinnandet.

Starkt arbetsengagemang, gott arbetsklimat och ett meningsfullt arbete främjar välbefinnandet och minskar den totala arbetstiden.

– Dålig sömn och bristande återhämtning samt långa arbetsdagar skapar en ond cirkel. Dålig nattsömn eller nedsatt vakenhetsgrad på morgonen får till följd att arbetsdagen blir längre. Då arbetsdagen förlängs, påverkas också sömnkvaliteten nästa natt och vakenhetsgraden nästa morgon, säger Annina Ropponen.

Viktigt att reservera tillräckligt med tid för fritid och vila

Utgående från undersökningsresultaten rekommenderar Arbetshälsoinstitutet att man synliggör den arbetstid som utförs av anställda i expertyrken. Man bör se till att det finns tillräckligt med tid över för fritid, återhämtning och vila. Man bör organisera sitt arbete så att man har tid för fritid på kvällen och hinner varva ner innan man lägger sig. Det är viktigt att reservera tillräckligt med tid för sömn.

Också anställda i expertyrken behöver arbetstidsskydd

Resultaten stöder projektets samarbetspartners, Finlands Ekonomers, syn på arbetstiden.

– Att arbetstiden har en tydlig inverkan på välbefinnandet är en fråga som bör tas på allvar. Resultatet stöder vår uppfattning att arbetstidslagen också i fortsättningen absolut bör omfatta även anställda med expert- och chefsarbeten. Även i deras fall behöver arbetarskyddet också omfatta arbetstiderna, säger Riikka Mykkänen, chef för samhällsrelationer vid Finlands Ekonomer.

Finlands Ekonomer anser därtill att det är viktigt att anställda i expertyrken har möjlighet att påverka sina egna arbetstider.

– Ett samhälle som allt mer fungerar enligt 24/7-logiken sätter press på arbetstiderna. Bäst klarar man detta genom lokala avtal, där arbetsgivare och arbetstagare tillsammans kommer överens om flexibla arbetstidsarrangemang. Anställda i expertyrken är ofta starkt engagerade i sitt arbete och villiga att flexa med arbetstiden, om de också själva har möjlighet att utnyttja flexibiliteten när de behöver det, anser Mykkänen.

Forsknings- och utvecklingsprojektet “Arbetstiderna i expertyrken och deras samband med arbetet och välbefinnandet” genomfördes 2016–2017 med finansiering från Arbetarskyddsfonden. I projektet använde man sig av en app för registrering av tidsanvändningen (Aikani). Appen har utvecklats av Finlands Ekonomer i samarbete med Ambienta. I undersökningen deltog medlemmar av Finlands Ekonomer samt medarbetare vid ett företag i IT-branschen. Enkätmaterialet baserar sig på uppgifterna från de deltagare som hade registrerat sin tidsanvändning med hjälp av appen i minst fyra dagars tid och besvarat frågorna i enkäten.

 

Mer information:

Annina Ropponen, äldre forskare, Arbetshälsoinstitutet, 043-8251392, annina.ropponen[at]ttl.fi

Riikka Mykkänen, chef för samhällsrelationer, Finlands Ekonomer, 044-5929939, riikka.mykkanen[at]ekonomit.fi

Forskningsrapport. Asiantuntijoiden työajat – yhteydet työhön ja hyvinvointiin (Arbetstiderna i expertyrken och deras samband med arbetet och välbefinnandet). Arbetshälsoinstitutet 2018

Projektets webbsidor (på finska)