21.4.2020

Uppdaterad 4.1.2021

Under COVID-19-epidemin utförs lungfunktionsundersökningar (till exempel spirometri, PEF) enligt läkarens bedömning. Patienter med symptom rekommenderas att undersökas normalt.

Hälsoundersökningar för arbetstagare som inte har några symptom kan utföras senare och  utlåtandet kans skrivas utan spirometri.

I lokalerna där lungfunktionsprov utföras måste finnas en bra luftväxling.  Ytor  ska rengöras efter varje patient och en god handhygien ska tas hand om.  Det rekommenderas att den som gör undersökningen ska använda FFP2/3 andningsskydd utan ventil. Om det inte är möjligt ska hen använda munn- och nässkydd eller visir.

Före lungfunktionsundersökningen får patienten under 2 veckors tid inte ha haft symptom som tyder på COVID-19-infektion (feber, hosta, övriga luftvägssymptom, diarré). Undersökningen kan utföras först två veckor efter återkomst från en utlandsresa. Samma karenstid på två veckor gäller om patienten har varit i kontakt med en person som lider av COVID-19.

Om patienten har genomgått en COVID-19-infektion, rekommenderas det att man inte gör lungfunktionsundersökningar förrän det gått minst 2 månader sedan insjuknandet.

PEF-uppföljningar på arbetsplatsen görs endast efter noggrant övervägande, då uppföljningen är långvarig och personen gör blåsningar på arbetsplatsen. En PEF-uppföljning på arbetsplatsen kan utföras då man försäkrat sig om att de övriga anställda inte utsätts för aerosoler som sprids vid blåsning (t.ex. lantbruksföretagare, övriga ensamföretagare) eller då den regionala förekomsten är låg. Om patienten under uppföljningen insjuknar i en infektion eller är i kontakt med en person som lider av COVID-19, avbryts uppföljningen.  Vid misstanke om yrkesastma kan man under beaktande av epidemisituationen utföra andra allergi- och lungfunktionsundersökningar som t.ex. spirometri med bronkdilatationstest och PEF-dygnsuppföljning. Efter dessa kan patienten remitteras till Arbetshälsoinstitutet eller lungpolikliniken för fortsatta undersökningar, även om ingen PEF-uppföljning på arbetsplatsen har gjorts. Vid misstanke om yrkesastma som orsakats av mikrober vid fuktskada är det ändå inte ändamålsenligt att remittera patienten vidare utan PEF-uppföljning på arbetsplatsen.

Astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom sköts med sedvanlig läkemedelsbehandling och målet är god terapeutisk balans.  Kortison för inhalation kan användas. Försämringsperioder behandlas på normalt sätt och vid behov ges en kort kur med kortisontabletter.

 

Mer information viestinta@ttl.fi    

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har utarbetats i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också Världshälsoorganisationens (WHO) och EU:s smittskyddsmyndighets (ECDC) publikationer. 

EU:s smittskyddsmyndighets COVID-19-sidor 

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirussidor