Arbetshälsoinstitutet bedriver forskning, förmedlar information, erbjuder sakkunnigservice och utbildar sakkunniga inom fältet för arbetshälsa och arbetarskydd. Viktiga samarbetspartners är arbetsplatserna, arbetarskydds- och arbetshälsomyndigheterna, företagshälsovårdssystemet, arbetarskyddsorganisationen på arbetsplatserna, högskolor och läroanstalter samt folkrörelser.

Institutets generaldirektör är Antti Koivula.

Direktionen 2015-2017

  • Social- och hälsovårdsministeriet
  • Arbets- och näringsministeriet
  • Arbetsmarknadsorganisationer

Våra kunder och samarbetspartners

  • arbetsplatser
  • enskilda medborgare
  • myndigheter
  • företagshälsovårdsenheter
  • utbildare
  • utvecklare

Organisationen