25.5.2020

Uppdaterad 10 Mars 2021

På grund av den långvariga coronavirusepidemin har man på arbetsplatserna varit tvungen att fundera ut arbetsrelaterade arrangemang och handlingssätt för att arbetet på distans eller på arbetsplatsen ska löpa så bra som möjligt. Det är viktigt att sköta om de anställdas mentala välbefinnande både när det gäller arbete på distans och på arbetsplatsen.

Anställd

Sköt även om ditt mentala välbefinnande

 • Coronatiden har påverkat alla människors arbete på ett eller annat sätt. Coronatiden skapar nya behov, men även möjligheter att utföra arbete på ett nytt sätt och sköta om det mentala välbefinnandet, på arbetsplatsen, hemma och andra platser där arbete utförs.
 • Det är viktigt att ditt arbete är rätt dimensionerat och att du kan återhämta dig från arbetsbelastningen. En anställd som återhämtat sig får mer utfört i sitt arbete, tar sig aktivt an uppgifter och lär sig nytt. Även rätt kravlösa eller enformiga uppgifter kan vara belastande.
 • Se till att återhämta dig på din fritid och håll pauser under arbetsdagen. Du kan påverka ditt välbefinnande med hjälp av motion. Gå exempelvis ut på en promenad. Byte av omgivning är stimulerande, och motion piggar upp och minskar stress. Försök även för övrigt att hålla fast vid hälsosamma levnadsvanor då det främjar återhämtningen.
 • Återhämtningen främjas av att du på din fritid gör saker som inte anknyter till arbetet och som är viktiga för dig och som du själv valt. Återhämtningen från arbetet främjas även av att du hittar för dig lämpliga avslappningsövningar, lär dig nya färdigheter och tillbringar tid med människor som är viktiga för dig.
 • Tala till exempel med din chef om din arbetssituation och tid för inlärning om du känner att din arbetsmängd är för tung eller om du till exempel behöver stöd för att utveckla kompetensen.
 • Om du känner dig orolig eller belastad så tänk efter vad det är i den nuvarande situationen som oroar dig mest. Genom att dela upp oron i mindre delar kan det öka känslan av kontroll och göra det möjligt att bearbeta en sak åt gången.
 • Försök identifiera saker som du själv kan påverka. Du kan till exempel planera ditt eget arbete och din egen fritid. Det kan kännas orättvist och lamslående att vara tvungen att begränsa sitt liv på grund av coronasituationen. Var aktiv och försök koncentrera dig på att göra det som är möjligt istället för att sörja över situationen.
 • Följ upp hur du orkar och sök vid behov stöd på arbetsplatsen eller expertishjälp hos företagshälsovården. Nyttiggör dig även av egenvårdsguider till exempel här (Psykporten).

Ta hand om varandra i arbetsgemenskapen

 • Om du främst arbetar på distans så håll dagligen kontakt med dina kolleger och din chef per telefon eller via annan distanskommunikation. Försök sätta upp tydliga mål och tidtabeller för ditt arbete och be regelbundet om respons på ditt jobb.
 • Under distansmöten kan man även tala om annat än arbetsfrågor. Drick till exempel morgonkaffe tillsammans. Fundera tillsammans i arbetsgemenskapen hur ni löser frågor som gäller hantering av arbetsbördan, stärkande av gemenskapen och ett smidigt utförande av arbetet.
 • Dela din oro med dina kolleger eller närmaste, då en delad oro är lättare att bära. Dela med dig av goda råd som till exempel förhindrar att man blir uttråkad när man jobbar på distans. Håll kontakt med dina sociala nätverk på elektronisk väg eller träffas till exempel utomhus i motionens tecken.
 • Följ med din egen organisations information och anvisningar samt myndigheternas meddelanden, såsom thl.fi. Bekanta dig även med Coronaviruset och arbete – instruktioner (Arbetshälsoinstitutet).

Chefsperson

Beakta alla dina anställda, säkerställ att arbetet löper och sköt om förutsättningarna för välbefinnande

 • Ta hänsyn till riktlinjer och instruktioner från ledningen på din organisation. Det är viktigt att inte motstridiga instruktioner ges på arbetsplatsen.
 • Sköt om att var och ens arbetsuppgifter och arbetets mål är tydliga.
 • Diskutera tillsammans om hur arbetet har förändrats och hur ni fungerar i den nya situationen.
 • Lyft fram arbetsplatsens visioner, gemensamma mål och resurser i arbetets meningsfullhet samt stärk gemenskapen. Se till att sikten på framtiden fortgår.
 • I mån av möjlighet var i regelbunden kontakt med dina medarbetare och ge dem möjlighet att enkelt ta kontakt med dig. Försök beakta de anställdas olika livs- och familjesituationer: ägna till exempel uppmärksamhet åt medarbetare som bor ensamma och unga medarbetare.
 • Följ upp de anställdas välbefinnande i arbetet. Kom ihåg att utbyta nyheter och se till att aktuell information når alla.
 • En anställd som uppför sig avvikande kan vara ett tecken på överbelastning. Långvarig stress tar sig inte yttryck på samma sätt hos alla. Om du oroar dig över en anställds arbetskrafter följ arbetsplatsens modell om tidigt ingripande. Visa att du bryr dig och vill hjälpa.

Sköt även om ditt eget välbefinnande

 • Begränsningarna, ändrade arbetssätt och nya arbetsarrangemang till följd av coronaviruset är nationellt och även internationellt sett exceptionella.
 • Under undantagstillståndet måste chefen sköta om många saker och ta i bruk nya verksamhetssätt utöver de uppgifter som gäller en normal vardag och ett smidigt löpande arbete. Se till att hålla tillräckligt med pauser under arbetsdagen och att inte arbetsdagen blir för lång.  Sköt om din egen återhämtning och se till att även du får stöd.

Bekanta dig även med följande publikationer:

Anvisning som stöd för distansarbete

Tips för en god sömn och återhämtning från arbetet  

Hyvän mielen työpaikka – työkalupakki esimiehelle (på Finska)  

Mer information viestinta@ttl.fi  

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts i samarbete med Social- och hälsovårdsministeriet (STM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också med Världshälsoorganisationens (WHO) och den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) publikationer.

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus-webbplats