1.4.2020

ARBETSTAGARE

1. Upprätthåll eller skapa nya arbetsrutiner för din arbetsdag

 • Försök att hålla fast vid dina rutiner och göra saker du skulle göra i normala fall. Planera din egen dag även när du arbetar på distans. Utveckla nya rutiner som passar din vardag i det här nya läget, också i anknytning till kommunikation och växelverkan.
 • Planera tillsammans hur vården av barnen och arbetet kan samordnas om hela familjen är hemma. Börja dagen till exempel med ett gemensamt möte, där ni går igenom dagens program för var och en. Notera när någon har ett möte, studier eller en annan liknande situation som kräver särskild arbetsfred.Diskutera också tillsammans med chefen vad du kan göra för att säkerställa att ditt arbete löper smidigt. Pröva vid behov alternativa sätt att utföra arbets- uppgifterna.  Att fördjupa sig i arbetet kan också få dig att må bättre.
 • Identifiera vad det är som oroar dig i den här situationen. Att spjälka upp oron i enskilda och konkreta delar kan bidra till att återfå känslan av kontroll, när man bearbetar dem en i sänder. Ta fasta på vilka delar du själv kan påverka och fokusera på dessa.

2. Kontrollera din arbetsbörda, ta hand om din återhämtning

 • Coronaviruset åsamkar situationer där man är tvungen att göra avvikande arbetsarrangemang som också belastar arbetstagarna. Undvik onödig stress, prioritera arbetsuppgifterna och skjut upp mindre viktiga och icke-brådskande uppgifter. Ta itu med dem senare.  Se till att du har givande arbetsuppgifter och att du också har lättare arbetsuppgifter som du kan arbeta med om du har svårt att koncentrera dig. Diskutera i arbetsgemenskapen med vilka medel ni kan kontrollera arbetsbördan.
 • Se till att du återhämtar dig, och förse ditt arbete med pauser. Du kan påverka ditt eget välbefinnande genom att motionera. Ta till exempel en promenad eller en cykeltur. Du måste inte konstant stanna inom fyra väggar.  Motion är uppfriskande och reducerar stress. På nätet finns till exempel gympainstruktioner.

3. Följ endast tillförlitliga informationskällor

 • I och med att oron växer, ökar oftast antalet rykten på arbetsplatsen. Även falsk information cirkulerar. Följ informationen och anvisningarna som ges ut av din egen organisation och av myndigheterna, till exempel på Institutet för hälsa och välfärd och Arbetshälsoinstitutet . Kom ihåg att överdrivet följande av information eller sociala medier också kan förstärka dina egen oro.

4. Dela på bördan

 • Om du måste arbeta mycket på distans, håll kontakt med dina arbetskamrater och chefer dagligen per telefon eller andra fjärranslutningar. Prova på att dricka morgonkaffe tillsammans på webben!
 • Dela dina bekymmer med arbetskamraterna, för ”en delad börda är hälften så tung”. Upprätthåll kontakten i ditt sociala nätverk med elektroniska medel. Vid behov kan du också kontakta din chef, arbetarskyddsfullmäktigen, företagshälsovården eller andra som erbjuder stöd på din arbetsplats.Om du inte har någon arbetsgemenskap, sök kamratstöd i dina andra nätverk.

5. Ta hand om din arbetskamrat

 • Alla reagerar på olika sätt i stressiga situationer. Beroende på arbetets natur är möjligheterna att arbeta på distans varierande. Fråga hur det går för din arbetskamrat. Visa att du bryr dig och sök också själv stöd hos din arbetsgemenskap.

CHEF

1. Ge akt på alla dina anställda

 • En del av de anställda kan vara i karantän eller jobba hemifrån på distans, en del kan vara sjuka och en del kan vara i en mer krävande arbetssituation än vanligt på arbetsplatsen. Kom ihåg att följa upp hur det går, och se till att alla har aktuell information. Se till att allas arbetsuppgifter är genomtänkta.

2. Anslå tid för diskussioner

 • Gå gemensamma diskussioner om vad det innebär på er arbetsplats att bereda sig på coronavirussituationen och hur ni agerar i den förändrade situationen.
 • Det är bra att ha fortlöpande diskussioner, för läget ändras i snabb takt. I undantagssituationer är det ofta svårare att ta emot information.
 • Håll regelbunden kontakt med de anställda så gott du kan, och uppmuntra dem att kontakta dig också i mindre ärenden. Försök beakta de anställdas olika livs- och familjesituationer.

3. Uttryck dig logiskt och klart

 • Beakta de strategier som ledningen för din organisation har utformat. Det är viktigt att det inte ges motstridiga instruktioner på arbetsplatsen.

4. Ta hand om dina anställda

 • Om du blir orolig över hur en arbetstagare orkar, följ modellen för tidigt stöd på din arbetsplats.  Visa att du bryr dig samt din vilja att hjälpa.

5. Ta också hand om ditt eget välbefinnande!

 • Begränsningarna på att gå till arbetet, förändringarna i arbetssätt och omorganiserandet av arbete som orsakats av coronaviruset är såväl nationellt som internationellt sett exceptionella.
 • I undantagssituationer måste chefen ta hand om mycket utöver det vardagliga arbetet. Se till att du får tillräckligt många pauser under arbetsdagen och att dina arbetsdagar inte blir för långa. Se till att du återhämtar dig och att du också får stöd.

Mer information med epost viestinta@ttl.fi.

Arbetshälsoinstitutets anvisningar har uppgjorts tillsammans med Social- och hälsovårdsministeriet (SHM) och Institutet för hälsa och välfärd (THL). Vi följer också publikationerna av den europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Den europeiska smittskyddsmyndighetens (ECDC) COVID-19-webbplats

Världshälsoorganisationens (WHO) coronavirus disease webbplats

Bekanta dig även med:

Anvisningar som stöd för distansarbete