Viktigt att beakta vid insamlandet av prov

Morgonprov

Provet samlas i slutet av arbetsveckan eller exponeringsperioden och före dagens arbetsskift börjar. Se anvisningarna för analysen. Resultatet återspeglar exponeringen under de senaste dagarna. All exponering under tiden mellan slutet av arbetsdagen och provtagningen snedvrider allvarligt tolkningen av resultaten, särskilt vid analys av lösningsmedel i blod.

Kvällsprov

Provet tas genast efter arbetsskiftet i slutet av arbetsveckan eller exponeringsperioden. Resultatet beskriver främst den exponering som ägt rum samma dag.

Prov för korttidsexponering

Provet tas efter det exponerande arbetsskedet, antingen som ett morgonprov följande morgon eller efter arbetsskedet mitt under arbetsturen eller då den avslutats. Anteckna i remissen klockslaget då det exponerande arbetsskedet avslutats. För provtagningen gäller instruktionerna för ifrågavarande analys.

Analyspaket

Analyspaketen är avsedda för en helhetsbetonad bedömning av exponering i förhållande till vissa arbetsuppgifter. Vid val av analyspaket gäller det att försäkra sig om att de exponerande ämnena hanteras ifrågavarande dag.

Helblodsprov

Provet blandas väl med antikoagulanten i röret för att förhindra blodet att koagulera.

Blodprov för analys av flyktiga lösningsmedel

Fyll röret som innehåller antikoagulanten med provet och blanda väl. I en del analyser kan man använda vakuumrör; för varje analys ges skilda instruktioner. Provet har en begränsad hållbarhet och bör därför transporteras till laboratoriet så snabbt som möjligt.

Urinprov

Urinprov bes ta i specialrengjorda 25 ml plastflaska som beställs och levereras från Arbetshälsoinstitutet; i Finland ingår de i analyspriset. För varje analys, kolla vänligen den angivna urinvolymen som behövs; för de flesta analyser räcker ca. 20-25 ml urin (fyll provröret med gult skruvlock). I vissa fall behövs en större urinmängd; då ber vi skicka två fulla 25 ml rör eller ett 50 ml provkärl (se de specifika instruktionerna för analyserna) med urinprov. Ifall samma prov skall användas för flera olika analyser är det bäst att skicka två 25 ml rör. Om flera metalanalyser skall utföras från samma prov, räcker 20 ml till analys av antimon, beryllium, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, mangan, molybden, nickel, selen, tallium, uran, vanadium och zink.

Utspädda urinprov

Om urinen är mycket utspädd (relativ täthet <1,010 eller koncentrationen av kreatinin <3 mmol/l) är det inte möjligt att göra en exakt tolkning av resultatet. Därför skall man undvika att dricka stora mängder vatten under timmarna innan provet skall tas. När provet anländer till laboratoriet kontrolleras den relativa tätheten först och om den är låg underrättas kunden för att ett nytt prov skall kunna tas. Därmed kan man undvika onödiga kostnader och analyser av icke-informativa prov. Laboratoriet som sänder provet kan även själv kontrollera tätheten innan provet sänds men detta skall dock inte göras med kontaminationskänsliga prov. Urinens relativa täthet är vanligen >1,010 om urinen har stannat i blåsan mer än tre timmar, och riklig drickande har undvikts.

Prov känsliga för kontamination

Damm från luften på arbetsplatsen, arbetarens kläder eller hud kan kontaminera provet. Provet skall tas innan arbetskläderna kläs på (morgonprov) eller först efter att den exponerade duschat, eller tvättat händerna och urinöppningen (för urinprov), samt bytt om till fritidskläder. Specialtvättade kärl utan tillsatta konserveringsmedel skall användas. Laboratoriet levererar kärlen. Kostnaderna för kärlen ingår i priset i Finland.

Förvaring och sändning av prov

Provkärlet skall slutas ordentligt. Förvara provet i kylskåp om de inte sänds samma dag. Provet sänds så att det anländer i det analyserande laboratoriet före veckoslutet. Prov tagna på torsdag eller fredag bör förvaras i kylskåp över veckoslutet och sänds därpå följande måndag. Prov som tas för metallanalyser kan samlas t.ex. under en veckas tid, förvaras svalt och postas följande måndag. Proven packas antingen i fuktuppsugande material och en tät plastpåse eller i en styroxlåda. Varje prov skall packas i en egen plastpåse, för att eventuella läckande prover inte skall kontaminera de övriga proverna. För postning används gul-svartrandiga postningsaskar. En remiss skall alltid inkluderas. Uppgifterna om flera personer kan samlas i samma remiss..

Remiss för analysbeställning

Var vänlig och fyll i denna blankett omsorgsfullt och sänd den tillsammans med provet till det laboratorium som genomför analysen. Var vänlig och kolla att namnet och personbeteckningen är rätt. Anteckna de önskade analyserna. Uppgifterna om arbetsgivaren, faktureringsadressen, företagshälsovården, kontaktlaboratoriet, deras FO-nummer, provtagningstiden och datumet samt adressen dit resultaten skall skickas, bör också antecknas. Utredningen av eventuella oklarheter samt rådgivning gällande tolkning av exponeringsresultat som överskrider gränsvärdena, eller åtgärder som kan vidtas för att minska exponeringen underlättas ifall kontaktpersonens telefonnummer (och telefontid) samt e-postadress uppges.