20.12.2018

Verksamheten och utvecklingen inom företagshälsovården följs av Social- och hälsovårdsministeriet. För det ändamålet har Arbetshälsoinstitutet sedan 1992 med 3-5 års mellanrum sammanställt översikter över företagshälsovården i Finland, och dessutom en särskild enkät om företagshälsovårdens kvalitet. I början av 2019 genomför Arbetshälsoinstitutet studien Företagshälsovården i Finland – verksamhet och kvalitet. Denna studie ersätter de två tidigare undersökningarna.

– Enkäten beskriver företagshälsovårdens situation på riksnivå och hjälper företagshälsovårdsenheterna att förbättra sitt tjänsteutbud, konstaterar överläkare Timo Leino vid Arbetshälsoinstitutet.

– Enkäten grundar sig på behovet av uppföljning, men också på serviceproducenternas önskan att få tillgång till jämförbara uppgifter om enheternas verksamhet och kundservice, säger Leino.

Information om verksamhetens omfattning, resurser, processer, kundnöjdhet och kostnader

Med hjälp av enkäten samlar man in uppgifter bl.a. om antalet avtal och kunder inom företagshälsovården och om antalet anställda som producerar tjänsterna, deras utbildning och veckoarbetstid. Verksamhetens kvalitet utreds genom följande frågor: Har företagshälsovårdsenhetens kvalitetssystem setts över, har man ett system för extern kvalitetsrevision, har man beskrivit sina serviceprocesser och hur bedömer organisationskunderna och personkunderna verksamhetens kvalitet.

Kundserviceprocessernas kvalitet utreds nu för första gången med hjälp av dokument. Företagshälsovårdsenheterna ombeds att för år 2018 slumpmässigt plocka ut 20 exempel på dokumentation i kategorierna verksamhetsplaner för företagshälsovården, rapporter över arbetsplatsutredningar, hälsoplaner och protokoll över arbetshälsosamråd och med detta urval som underlag besvara frågorna om kvaliteten på verksamheten.

– Den här dokumentbaserade metoden för bedömning av serviceprocesserna har utvecklats som svar på serviceproducenternas behov av uppgifter om enheternas verksamhet och kvaliteten på deras service. Den interna bedömningen främjar verksamhetens utveckling och ger uppgifter som kan användas för jämförelser på riksnivå, förklarar Leino.

För studiens genomförande svarar Arbetshälsoinstitutet. Frågorna har tagits fram i samråd med Företagshälsovårdens kvalitetsnätverk. Uppgiftsinsamlingen sker via Kvalitetsportalen. På basis av uppgifterna upprättar Arbetshälsoinstitutet den riksomfattande utredningen Företagshälsovården – verksamhet och kvalitet. Utredningen publiceras i Kvalitetsportalen våren 2019.

Mer information

Överläkare Timo Leino, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 825 1894, timo.leino@ttl.fi
Överläkare Esa-Pekka Takala, Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 2664, esa-pekka.takala@ttl.fi