1.2.2018

Pressmeddelande 6/2018

– Kommunsektorn är utsatt för många olika krav på förändring. Undersökningen visade att allt fler anställda upplever att arbetsförändringarna kommer oväntat, utan att de har möjlighet att påverka dem säger forskarprofessor Mika Kivimäki vid Arbetshälsoinstitutet.

År 2017 upplevde 45 procent sin situation på detta sätt. Det är en ökning på 6 procentenheter jämfört med motsvarande tal för 2015. Förändringen rapporterades från flera olika yrkesgrupper, inklusive sjukhusbiträden och städare.

– Det är uppenbart att vårdreformen med tillhörande byte av arbetsgivare kan få känslan av osäkerhet att öka. Svaren kan emellertid också ha påverkats av andra förändringar i arbetet, förändringar som är oberoende av vårdreformen, säger Kivimäki.

Också sömnproblemen hos de anställda har ökat. Av arbetstagare under 50 uppgav en fjärdedel att de hade problem med sömnen. År 2012 var motsvarande andel en femtedel. Bland anställda över 50 år var förändringen mindre – sömnproblem rapporterades nu av 30 procent, mot 27 procent fem år tidigare.

– Forskningen visar att arbetsrelaterade belastningsfaktorer ökar förekomsten av sömnproblem. Utifrån svaren på denna undersökning kan man dock inte dra några slutsatser om att de skulle finnas ett direkt orsakssamband, konstaterar specialforskare Paula Salo vid Arbetshälsoinstitutet.

Ledarskapet har förbättrats

Undersökningen visade också positiva förändringar. Till exempel på frågan om man bedömde ledarskapet som rättvist förbättrades resultatet med 7 – 8 procent i alla åldersgrupper.

– Detta är ett viktigt resultat, eftersom forskningen visar att det finns ett samband mellan att uppleva ledarskapet som rättvist och andra faktorer som bland annat lägre sjukfrånvaro. I linje med detta resultat ligger också resultaten av den Kommun10-undersökning som genomfördes 2016, säger Kivimäki.

– Att personalens möjligheter att påverka planeringen av förändringar har minskat märktes emellertid tydligare i denna undersökning än i andra undersökningar om kommunsektorn, konstaterar Kivimäki.

Det frågeformulär om personalens välbefinnande som Arbetshälsoinstitutet skickade ut hösten 2017 besvarades av över 9000 anställda vid sjukvårdsdistrikten i Birkaland, Egentliga Tavastland och Vasa, Välfärdssamkommunen Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä och Jakobstads social- och hälsovårdsverk. Av de anställda som fått frågeformuläret var det 74 % som besvarade det. Undersökningen är en del av en uppföljningsundersökning om kommunsektorn som genomförs av Arbetshälsoinstitutet. Uppföljningsundersökningen inleddes 1997 och den omfattar även Kommun10-undersökningen.

Mer information:
Mika Kivimäki, forskarprofessor vid Arbetshälsoinstitutet och professor vid Helsingfors universitet, tfn 050 448 9300, mika.kivimaki(at)helsinki.fi
Paula Salo, specialforskare vid Arbetshälsoinstitutet och professor vid Åbo universitet, tfn 030 474 7553, paula.salo(at)ttl.fi
Suvi Vesa, forskare vid Arbetshälsoinstitutet, tfn 030 474 7539, suvi.vesa(at)ttl.fi

Bekanta dig också med:
Kommun10-undersökningen (pressmeddelande 19.1.2017)
www.sotelainen.fi