7.2.2017

Pressmeddelande 10/2017

Sömnstörningar är vanligt hos vuxna i yrkesaktiv ålder. Upp till 30 procent lider av sömnlöshet tre nätter i veckan eller oftare. Sömnstörningar kan leda till försämring av både arbetsförmågan och det allmänna hälsotillståndet. Sömnens kvalitet kan påverkas av många faktorer, bland annat arbetsförhållandena.

– Resultaten av vår undersökning ger ytterligare belägg för att det går att förebygga sömnstörningar genom att beakta arbetets krav, graden av kontroll i arbetet och i vilken grad de anställda upplever sig rättvist bemötta, berättar docent Jaana Halonen, specialforskare vid Arbetshälsoinstitutet.

– Omorganisering av arbetet och utbildning för cheferna i rättvist och opartiskt bemötande kan vara ett sätt att minska arbetsstressen och främja rättvist ledarskap, säger docenten och akademiforskaren Tea Lallukka vid Arbetshälsoinstitutet.

Undersökningen omfattade närmare 25 000 kommunanställda

Undersökningen baserar sig på resultaten av tre enkätstudier.

Bland personer som i utgångsläget inte hade några sömnstörningar eller arbetsproblem ökade sömnstörningarna vid ökad arbetsstress (32 %) och orättvist ledarskap (15 %).

Hos dem som i den första enkäten rapporterade sömnstörningar samt arbetsstress och/eller orättvist ledarskap följde man arbetsproblemens utveckling. Om arbetsproblemen minskade mellan den första och andra enkäten, minskade också förekomsten av sömnstörningar vid den tredje uppföljningen (med 22 % till följd av minskad arbetsstress och 17 % till följd av minskad orättvisa).

Undersökningen ger tillförlitlig information om orsakssambanden mellan arbetsförhållanden och sömnstörningar.

Undersökningen baserar sig på uppgifter om 24 873 deltagare i Kommunsektorns uppföljningsstudie. För varje deltagare fanns uppgifter om sömnstörningar och arbetsstressfaktorer från minst tre enkäter i rad under åren 2000–2012. Deltagarnas medelålder var 44 år.

I analysen av sambandet mellan ökad arbetsstress eller orättvist bemötande och utveckling av sömnstörningar deltog de arbetstagare som i den första enkäten inte hade några sömnstörningar eller stressfaktorer i arbetet. I analysen av sannolikheten för minskad arbetsstress och fortsatta sömnstörningar deltog de arbetstagare som i den första enkäten rapporterat upplevd arbetsstress eller orättvist bemötande samt sömnstörningar.

Till skillnad från tidigare forskningsstudier kunde man i denna studie med hjälp av en så kallad kvasi-experimentell design fastställa att förändringen i stressfaktorerna skedde före förändringen i sömnkvalitet. Detta ger en tillförlitligare bild av orsak-verkanrelationen mellan arbetsförhållanden och sömnstörningar.

Undersökningen genomfördes som internationellt samarbete mellan forskare från Arbetshälsoinstitutet, Åbo universitet, Helsingfors universitet, Köpenhamns universitet och Universitetet i Bergen. Finlands andel finansierades av Finlands Akademi.

Mer information

Specialforskare, docent Jaana Halonen, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 824 4264, jaana.halonen@ttl.fi
Akademiforskare, docent Tea Lallukka, Arbetshälsoinstitutet, tfn 043 82 54 882, tea.lallukka@ttl.fi

Artiklar

Halonen JI, Lallukka T, Pentti J, Stenholm S, Rod NH, Virtanen M, Salo P, Kivimäki M, Vahtera J. Change in Job Strain as A Predictor of Change in Insomnia Symptoms: Analyzing Observational Data Like A Non-randomized Pseudo-Trial. SLEEP. Advance Access published September 9, 2016.
http://www.journalsleep.org/AcceptedPapers/SP-144-16.pdf

Lallukka T, Halonen JI, Børge Sivertsen, Pentti J, Stenholm S, Virtanen M, Salo P, Oksanen T, Elovainio M, Vahtera J, Kivimäki M. Change in organizational justice as a predictor of insomnia symptoms: longitudinal study analyzing observational data as non-randomized pseudo-trial. International Journal of Epidemiology. Advance Access published January 8, 2017.
http://ije.oxfordjournals.org/content/early/2017/01/07/ije.dyw293.full.pdf+html