24.3.2020

HUR SMITTAR DET NYA CORONAVIRUSET?  

Det nya coronaviruset smittar i första hand genom droppsmitta när en insjuknad hostar eller nyser. Det är också möjligt att viruset smittar via beröring. Coronaviruset kvarstår inte i luften eller under flera dagar på ytor i växlande temperaturer. Enligt nuvarande uppgifter är det osannolikt att en symtomfri människa smittar. Smitta via föremål har inte konstaterats.

ALLMÄN STÄDNING I ALLA SLAGS LOKALER  

 • Städningen ska inledas i de renaste lokalerna och fortskrida till smutsigare lokaler. Alla ytor som ofta berörs (till exempel dörrhandtag, armstöd, bordsytor, ljusbrytare, vattenkranar) ska rengöras omsorgsfullt och ofta.  I offentliga lokaler  där människorna ofta rör ytorna, ska städningen göras åtminstone dagligen. Om det är möjligt även oftare till exempel varje 2-4 timmar specielt under epidemin.   
 • Arbetsplatsernas offentliga lokaler rengörs med annan utrustning än personalrum.  
 • Vid städning ska man använda ett milt alkaliskt universalrengöringsmedel. I sanitetsutrymmen kan städningen effektiviseras genom användning av desinfektionsmedel.  
 • Händerna ska skyddas med handskar när ytorna rengörs. Efter städningen ska handskarna antingen tvättas omsorgsfullt och torkas eller bytas ut mot nya.   
 • Som universalhandskar kan användas till exempel täta engångshandskar. Långskaftade handskar ska användas vid rengöring av toalettstolar och hållas åtskilda från annan utrustning. Efter städrundan ska handskarna tvättas omsorgsfullt med vatten och tvättmedel.  Se anvisningar om hur man klär av engångshandskar. (på finska)
 • Städutrustningen rengörs omsorgsfullt efter det att städningen avslutats.  
 • Skräpkorgar ska förses med läckagefria påsar som enkelt kan tas loss. Fyllningen av skräpkorgar ska kontrolleras och de får fyllas till högst tre fjärdedelar av sin volym. Skräpkorgar ska tömmas dagligen, särskilt i offentliga lokaler. Slutna soppåsar läggs i blandavfall som förbränns.  
 • Tvätta händerna med vatten och tvål upp till armbågen, när handskarna har tagits av.  

Städning av toalettutrymmet 

 •  Det finns olikheter i städanvisningarna för toalettutrymmena. Genomtänkta, bra aseptiska anvisningar behöver inte ändras i enlighet med denna anvisning. I toalettens städanvisning ska emellertid observeras att virus utsöndras i avföring och att små droppar stänker när toalettstolen rengörs och att det även uppstår aerosol.
 • Använd hela tiden engångsskyddshandskar när du städar toaletten. När du städar toalettstolen ska du använda skyddshandskar som når ända upp till armbågen ovanpå engångshandskarna och som efter användningen rengörs med desinfektionsmedel. De långskaftade handskarna ska ha ett eget kärl på städvagnen som gör det lätt att klä på handskarna utan att röra vid deras yta annat än vid öppningen. Släng engångshandskarna som du har använt under de långskaftade handskarna i avfallskärlet efter att du städat toalettutrymmet. Bekanta dig med anvisningen för hur du tar av handskarna (på Finska). 
 •  I toalettutrymmet torka med en fuktig städduk och desinficerande allmänt rengöringsmedel dörrhandtagen, kranen, kranduschen, bordsytan, vasken, spegeln, väggen kring vasken, samt pappers- och tvålställningarna. Var speciellt noga med att rengöra kontaktytorna. Dosera lite rengöringsmedel ovanpå toalettstolen, på båda sidorna om locket samt på toalettsitsen. Lägg ner toalettlocket och spola i toaletten. Dosera rengöringsmedel i toalettskålen och längs kanterna, speciellt på fläckar. Klä på de långskaftade städhandskarna. Tvätta toalettskålen med toalettborsten. Skölj av borsten medan du spolar i toaletten och lägg ner locket. Torka av toalettstolen med en städduk uppifrån och ner samt eventuellt stänk från väggarna. Om du vid detta tillfälle måste gå ut från toaletten, öppna dörren utan att ta tag i handtaget eller öppna dörren med hjälp av en pappershandduk. Lägg städduken i tvättpåsen. Desinficera de långa handskarna och lägg dem i det kärl som reserverats för dem. Torka av golvet med en golvmopp och allmänt rengöringsmedel. Byt engångshandskar och fortsätt att arbeta.
 • När du har återvänt till städutrymmet, klä på dig handskar som du använder för att rengöra redskapen. Tvätta noggrant redskapen och de långskaftade handskarna samt kärlet som du förvarar dem i med vatten och desinficerande rengöringsmedel. Rengör med desinficerande allmänt rengöringsmedel nycklarna, städvagnens handtag, skaften till golvmopparna och tvättmedelsflaskornas kontaktytor. Därefter tvättar du ännu handskarna som du har på dig. Tvätta händerna ända upp till armbågarna. Byt arbetskläderna till dina egna kläder innan du lämnar arbetsplatsen.
 • Arbetskläderna ska tvättas på arbetsplatsen eller så ska arbetsgivaren låta dem tvättas.
 • På grund av renhållningen rekommenderas inte cellplastöverdragna handtag på städvagnen. 

 

SÄRSKILD RENGÖRING AV LOKALER DÄR PERSONER SOM SMITTATS AV COVID-19 VISTATS  

 • Städutrustningen ska vara lätt att rengöra efter användning och den ska rengöras före nästa användning. Vid rengöringen av lokalerna ska man i den mån det är möjligt använda rengöringsutrustning för engångsbruk, såsom städdukar.   
 • Städningen utförs i huvudsak på sedvanligt sätt, till exempel med ett milt alkaliskt universalrengöringsmedel. Desinfektionsmedel används för rengöring av kontaktytor, sanitetsutrymmen och synliga sekret- och stänkfläckar. Sekret- och stänkfläckar ska sugas upp i en engångsduk med hög sugkraft innan desinfektionsmedlet används.   
 • Efter allmän rengöring behandlas kontaktytorna med alkoholhaltiga (t.ex. 70 % etanol), väteperoxid (t.ex. 0,5 %)  eller klorhaltiga desinfektionsmedel (t.ex. natriumhypokloritlösning; koncentration 0,1 %, utspädningsförhållande 1:50 om utgångskoncentrationen är 5 %). Sanitetsutrustning i toaletter ska hanteras med en starkare klorhalt (t.ex. 0,5 %). De rekommenderade användningskoncentrationerna och verkningstiderna för preparaten ska iakttas. Desinfektionsmedel, såsom klorhaltiga ämnen, kan skada ytor. Klorhalter som överskrider 0,5 % ska sköljas av från ytorna. Efter användning av en lösning på 0,1 % ska ytorna torkas med en fuktig engångsduk när verkningstiden har gått ut. På utspädda desinfektionsmedel ska den sista användningsdagen märkas ut.  
 • Det avfall som uppkommer vid rengöringen ska förpackas i en separat sopsäck som omedelbart försluts och förs till ett blandavfallskärl.  
 • Handdukar och andra textilier, såsom sängkläder, tvättas i första hand med ett tvättprogram på 60–90 grader. Om textilierna inte tål en tillräckligt hög temperatur ska ett desinfektionsmedel användas.  
 • Se även närmare anvisningar om användning av starka desinfektionsmedel.

HUR KAN EN ANSTÄLLD INOM STÄDBRANSCHEN SKYDDA SIG MOT VIRUSINFEKTIONER?  

 • Välj arbetskläder som är lätta att rengöra och skor som enkelt kan tvättas. För rengöring av lokaler där en person som smittats av COVID-19 vistats används som tilläggsbeklädnad en ogenomtränglig långärmad skyddsjacka och/eller skyddsförkläde.   
 • Använd skyddshandskar i ditt städarbete (t.ex. nitrilhandskar, minimitjocklek 0,3 mm, enligt standarden EN 374-1). Ha tillräckligt med skyddshandskar av lämplig storlek för ditt bruk.   
 • Vid rengöring av sanitetsutrymmen och behandling av desinfektionsmedel ska du vid behov använda dubbla skyddshandskar. Använd underst tunna engångshandskar och överst kemikalieskyddshandskar. Handskarna ska tas ur bruk efter användning.  
 • Vid användning av klorhaltiga desinfektionsmedel ska du också skydda dig med ett andningsskydd.
 • Om det i ditt städarbete bildas rikligt med droppar eller det skvättar, använd andningsskydd (FFP3) och även ansiktsskydd eller ögonskydd särskilt vid rengöring av lokaler där en person som smittats av COVID-19 har vistats.  Se anvisning om hur man ska klä på sig andningsskydd (FFP3).
 • Rengör din städutrustning omsorgsfullt efter det att städningen avslutats.  
 • Var försiktig när du tar av dig skyddsutrustning så att du inte rör deras utsidor.   Se anvisningar om hur man klär av engångshandskar (på finska).
 • Efter att du tagit av skyddshandskar och annan skyddsutrustning ska du tvätta händerna med varmt vatten och tvål eller ett alkoholhaltigt handsköljmedel. Om vatten och tvål inte finns att tillgå, använd ett alkoholhaltigt handsköljmedel och tvätta händerna när du kommer till ett tappställe. Tvätta händerna efter städningen upp till armbågen.  

KONTAKT MED HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN  

Om du misstänker att du har smittats med coronavirus COVID-19, kontakta din företagshälsovård eller jouren inom hälso- och sjukvården per telefon.  

Mer information via viestinta@ttl.fi