14.8.2020

Syftet med ett nätverksmöte är att hitta lösningar som stöder fortsatt arbete. Ta del av det avgiftsfria inlärningsprogrammet Nätverksmötet – med arbetet och arbetsförmågan i fokus som nu lanseras på svenska. Det riktar sig till arbetstagare, chefer och företagshälsovården som stöd för utveckling av interaktionen vid nätverksmöten. Bra förberedelser av samtliga underlättar en konstruktiv diskussion.

Förbered dig väl

Syftet med ett nätverksmöte är att hitta lösningar som stöder fortsatt arbete. Inlärningsprogrammet är avsett för arbetstagare, chefer och företagshälsovården och innehåller matnyttig information om fokus för nätverksmötet samt deltagarnas roller. Du lär dig hur du på bästa sätt kan förbereda dig inför mötet, om själva växelverkan och dokumentationen av mötet. Inlärningsprogrammet ger dig koncentrerad evidensbaserad kunskap och möjligheter att testa dina kunskaper på området.

Nätverksmötet skapar utrymme att se olika möjligheter i de situationer i arbetslivet när arbetsförmågan vacklar. Som verksamhetsform ligger nätverksmötets styrka  i potentialen att gemensamt hitta fungerande lösningar som stöder arbetstagarens arbetsförmåga och hälsa samtidigt som det ger möjlighet att ta till vara en värdefull arbetsinsats.

Nätverksmötet kan ibland upplevas arbetsamt och tufft för en arbetstagare, speciellt om situationen är ny. I sådana fall är det bra att som arbetstagare i förberedande syfte diskutera med den egna företagshälsovårdens representanter, som kan informera om hur ett möte praktiskt går till och ge råd och anvisningar om hur man på bästa sätt kan förbereda sig. På samma sätt kan nätverksmötet vara en utmaning också för chefen. Företagshälsovården är också då behjälplig. Bra förberedelser underlättar en konstruktiv diskussion och skapar de bästa förutsättningarna för ett gott möte.

  • Förbered dig som arbetstagare så att du under nätverksmötet kan diskutera dina möjligheter att klara av arbetet. Vad uppfattar du att fungerar bra, vilka arbetsuppgifter eller faktorer i arbetet orsakar svårigheter? Berätta om hur du ser på återgången i arbetet och vilka mål du själv ställer.
  • Förbered dig som chef inför nätverksmötet genom att reda ut vilka möjligheter det finns till arbetsanpassning på arbetsplatsen. Framför under nätverksmötet din syn på hur arbetstagaren klarar av sitt arbete och olika möjligheter för anpassning av hans eller hennes arbete. Bedöm under mötet gemensamt vilka åtgärder som behövs för att anpassa arbetet.
  • Företagshälsovården fungerar som sakkunnig för både arbetstagaren och arbetsgivarens företrädare. Förbered dig genom att bilda dig en uppfattning om arbetstagarens arbets- och funktionsförmåga och ta ställning till arbetets hälsoeffekter. Bedöm rehabiliteringsmöjligheterna och hjälp vid behov arbetstagaren och chefen att förbereda sig inför mötet.

Inlärningsprogrammet

Nätverksmötet – med arbetet och arbetsförmågan i fokus

Työterveysneuvottelu – ratkaisuja työhön (inlärningsprogrammets finska version)

 

Inlärningsprogrammet Nätverksmöten – arbetet och arbetsförmågan i fokus har genomförts i samarbete med två forsknings- och utvecklingsprojekt. I projektet Lösningar för återgång till arbetet vid nätverksmöten om arbetsförmåga (2015–2018) som genomfördes med finansiering av Arbetshälsoinstitutet och Tammerfors universitets Arbetarskyddsfond undersöktes interaktions- och beslutsprocesserna vid nätverksmöten. Även Arbetshälsoinstitutets, Tammerfors universitet och Pihlajalinnas projekt Företagshälsovårdsverksamhetens effektivitet och indikatorer (2015–2018) som finansierades av Europeiska socialfonden bidrog med kunskap till programmet.

Ta del av projektets slutrapport (på finska, sammandrag på svenska): Lösningar för återgång till arbetet vid nätverksmöten om arbetsförmåga