Arbetshygieniska analyser för bedömning av arbetsrelaterad exponering

Vi erbjuder våra kunder högklassig kompetens och mångsidiga arbetshygieniska analystjänster. Vi analyserar luft-, material- och avtorkningsprover. Vår särskilda kompetens utgörs av analyser som är inriktade på bedömning av arbetsrelaterad exponering (kemikalier, damm, fiber, mikrober, kvalster, endotoxiner). Vår kundorienterade service innefattar provtagning och stöd för tolkningen av resultaten.

Vårt breda spektrum av analyser inkluderar aldehyder, bedövningsgaser, fenol, kresol, syraanhydrider, oorganiska och organiska syror, baser, klor, svaveldioxid, kväveoxider, PAH, PCB, metaller, aminer, ftalater, isocyanater, reducerade svavelföreningar, väteperoxid och många andra. Vår VOC-metod innehåller hundratals flyktiga organiska föreningar, inklusive de vanligast förekommande föreningarna i inomhusluft samt industriella arbetsomgivningar.

Med hjälp av arbetshygieniska analyser kan vi bland annat fastställa:

  • arbetsrelaterad exponering (exponeringsart och halt)
  • utsläpp av material och produktionsprocesser (testning av emissioner och värmenedbrytningsprodukter)

Dessutom erbjuder vi kalibreringstjänster för (luft)provpumpar.

Våra kunder är till exempel ingenjörsbyråer, forskningsgrupper, företagshälsovårdsproducenter och arbetsplatser.

Riskbedömningar för enskilda arbetsuppgifter hör till arbetsgivarens lagstadgade skyldigheter

Arbetsgivaren ansvarar enligt arbetarskyddslagen för att det görs en riskbedömning för enskilda arbetsuppgifter på arbetsplatsen.  Genom arbetshygieniska analyser får man fram viktig information för bedömningen av arbetsrelaterad exponering. Faktorer som medför skada och deras sameffekter ska bedömas samtidigt.

Målet är en trygg och frisk arbetsplats

Våra metoder baserar sig på arbetshygieniska standarder eller referensmetoder. Vi deltar i omfattande utsträckning i internationella jämförelser. När det gäller bedömningen av arbetsrelaterad exponering kan våra resultat jämföras med nationella eller internationella gräns- och referensvärden.

Vår verksamhet är neutral, högklassig och pålitlig – vårt testlaboratorium

  • har ackrediterats av FINAS (T013, EN ISO/IEC 17025)
  • godkänt av Evira 2495/961/2008 för att genomföra undersökningar som förutsätts i bestämmelser som getts med stöd av hälsoskyddslagen (763/1994) avsedda för myndigheter.

Som expertinrättning för välmående i arbetet erbjuder vi aktuell kunskap och referensvärden för den arbetsrelaterade agens som vi fastställer.

Bekanta dig närmare och kontakta oss

Våra experter hjälper dig gärna i frågor om arbetshygieniska mätningar, som till exempel när det gäller att välja rätt analyser och bedöma resultaten. Kontakta oss!