Misstänker du att arbetstagare exponeras för kemikalier eller biologiskt damm?

Genom biomonitorering kan du fastställa om arbetstagarna exponeras för kemikalier. Våra analyser tillåter en bedömning av kemikalieriskerna både individuellt och för varje enskild arbetsuppgift. Dessutom kan vi mäta sensibiliseringen för biologiskt damm med hjälp av motgiftsanalyser av serumprover.

Med hjälp av våra högklassiga analyser kan du fastställa:

  • arbetstagarens exponering för kemiska agens
  • arbetstagarens sensibilisering för biologiskt damm och inomhuskvalster
  • exponeringsrisken i samband med enskilda arbetsuppgifter
  • behovet och effektiviteten av skydd

Via biomonitorering mäts helhetsexponeringen och alla exponeringsvägar (luft, hud, matsmältning) beaktas.

Med hjälp av vårt omfattande analysutbud kan du ingripa i kemikalieriskerna i arbetsmiljön i ett tidigt skede och styra arbetarskyddsåtgärderna systematiskt och långsiktigt.

Experttolkningen ger analyserna ett betydande tilläggsvärde

Vi är en ansedd expertinrättning med hög yrkesetik som arbetar för välmående i arbetet. Vi har tiotals års erfarenhet av banbrytande forskning och utveckling av arbetsmiljöanalyser i Finland.

Våra högklassiga analyser har ackrediterats av FINAS (testlaboratorium T013, EN ISO/IEC 17025).

Analysresultaten tolkas neutralt och med beaktande av helheten. Täckningen av ämnena är hög, för vi har tillgång till ett omfattande utbud av jämförelsebara inhemska referensvärden. Vi utnyttjar åtgärdsgränser och referensmaterial som grundar sig på hälsobaserade prover. Referensvärdena för icke-exponering baserar sig på resultat som har tagits fram med samma metoder som vi tillämpar i analytiken av biomonitoreringsproverna.

Vi vägleder vid behov er företagshälsovård när det gäller att minska exponeringen för kemisk agens och biologiskt damm och att skydda sig.

Kontakta oss

Här nedan hittar du mera information om provtagning och tolkningen av resultatet. Följ anvisningarna för att säkerställa provkvaliteten och för att ta rätt prov vid rätt tidpunkt.

Våra experter hjälper gärna i frågor som gäller bedömningen av arbetsrelaterad exponering. Kontakta oss!