Mögel, damm och andra problem i inomhusluften i byggnader

Vi erbjuder ett mångsidigt utbud av analyser som baserar sig på evidensbaserad kunskap och med vars hjälp vi kan stödja förbättringen av inomhusluftkvaliteten i byggnader. Vårt laboratorium har bland annat specialiserat sig på att analysera orenheter som förekommer i inomhusluften.

Vårt analysutbud i anslutning till inomhusluften omfattar bland annat:

  • mikrobiologiska analyser i anslutning till mögelproblem och fuktskador
  • bestämning av flyktiga organiska föreningar (VOC), formaldehyd och andra aldehyder samt ammoniak
  • bestämning av polycykliskt aromatiskt kolväte (PAH) och polyklorerad bifenyl (PCB)
  • bestämning av halten av industriella mineralfiber och sammansättningen av damm
  • analyser av asbestprover
  • antikroppsidentifiering i anslutning till IgE-medierad allergi mot mögel, bakterier och kvalster

Analyser av inomhusluftprov kompletterar byggnadstekniska utredningar

Med hjälp av våra analyser löser våra kunder problem orsakade av fuktskador och mögel i byggnader, undersöker orenheter i luften som beror på byggnaden och exponeringen för dessa. Våra kunder beställer inomhusanalser av oss till exempel i samband med byggnadstekniska utredningar.

Våra högklassiga laboratorieanalyser är en del av en lyckad lösning på problemen med inomhusluften.

Målet är en trygg och frisk arbets- och inomhusmiljö

Vi är en ansedd expertinrättning med hög yrkesetik som arbetar för välmående i arbetet. Vi har tiotals års erfarenhet av banbrytande forskning och utveckling av arbetsmiljöanalyser i Finland.

I tolkningen av våra resultat kan våra kunder tillgodogöra sig utforskade kunskaper och våra referensvärden som baserar sig på en lång erfarenhet.

Arbetshälsolaboratoriets laboratorieverksamhet är ackrediterat av Finas-ackrediteringtjänsten (testlaboratorium T013). Ackrediteringskravet för testningslaboratorier är att verksamheten motsvarar standarden SFS/EN ISO/IEC 17025:2017. Laboratoriet är också godkänt av Livsmedelsverket (laboratorium 2495/961/2008) för att göra myndighetsanalyser som förutsätts med stöd av Hälsoskyddslagens stadganden (763/1994). Verksamhet som ingår i ackrediteringsområdet kan ses på webbsida www.finas.fi. Vi har ett övergripande utbud på ackrediterade analyser av inomhusluft.

Vår särskilda förtjänst utgörs av vår yrkesövergripande expertis. Våra kunder får vid behov bred, yrkesövergripande service för främjande av byggnadshälsa.

Kontakta oss

Våra experter hjälper dig gärna i frågor om analyser av inomhusluften i byggnader, som till exempel när det gäller att välja rätt analyser och bedöma resultaten.