BALANS MELLAN ARBETET OCH DET ÖVRIGA LIVET

  1. Flexibilitet i arbetstiderna. Möjligheter till flexibilitet samt gemensamt överenskomna arrangemang i anslutning till arbetstiden, såsom arbetstidsbanker och flexibla arbetstider är några av de främsta sätten att göra det lättare för anställda att skapa balans mellan arbetet och det övriga livet. Det borde också vara möjligt att komma överens om specialsituationer, exempelvis överraskande frånvaro, på arbetsplatsen
  2. Distansarbete. Alla arbetsuppgifter medger inte distansarbete. I många uppgifter kan den anställda dock arbeta hemma och självständigt göra upp tidtabellerna för sina arbetsuppgifter. Det är möjligt att bidra till en ökning av distansarbetet med hjälp av sporrande instruktioner, satsningar på tekniska lösningar och en positiv attityd hos de närmaste cheferna.
  3. Fungerande vikariearrangemang och förfaranden för anställda som återvänder till arbetet. Det lönar sig att förbereda sig för effekterna av förutsebar och överraskande frånvaro på arbetsplatsen. Arbetsplatsen behöver verksamhetsmodeller till exempel för att inskola och stöda anställda som återvänder till jobbet efter familjeledigheter.
  4. Skriftliga mål och förhållningsregler. Som stöd för sitt arbete behöver cheferna skriftliga riktlinjer och information om gällande praxis som utfärdats av den högsta ledningen. På detta sätt får även de anställda information om de möjligheter som finns.
  5. Överenskomna spelregler och jämlikhet. Arbetsplatserna bör ha klara spelregler som gäller alla anställda på lika villkor. Det betyder dock inte alltid att alla ska ha exakt samma rättigheter och skyldigheter och att specialsituationer inte ska beaktas. En öppen och positiv stämning gör det lättare att föra samtal och tillsammans komma överens om viktiga frågor. Det är bra om man på arbetsplatsen är medveten om särskilt krävande livssituationer, dvs. om anställda som till exempel är ensamförsörjande föräldrar eller befinner sig i svåra närståendevårdssituationer.
  6. Frågor som gäller sammanjämkningen av arbetet och det övriga livet upptas som en del av personalprocesserna. Det är bra att vid sidan av personalens åldersstruktur också vara informerad om de anställdas omsorgsansvar och om deras erfarenheter av hur det går att sammanjämka arbetet och det övriga livet. Till exempel utvecklingssamtal och enkäter om stämningen på arbetsplatsen ger möjlighet att ta upp frågor som gäller sammanjämkandet av arbetet och det övriga livet för diskussion, antingen på tu man hand eller med hela arbetsgemenskapen.
  7. Frågor som gäller privatlivet upptas som en del av samarbetet inom företagshälsovården och upprätthållandet av arbetsförmågan. De anställdas arbetsförmåga påverkas av deras familjesituationer. Därför lönar det sig att ta upp frågor som gäller deras privatliv som en del av företagshälsovårdsverksamheten och de utredningar som görs i anslutning till den. Det är nyttigt att identifiera exempelvis anställdas närståendevårdslägen och ge dem råd för hantering av dessa situationer.
  8. Stöd till personalen när det gäller att sammanjämka arbetet och det övriga livet.Arbetsplatserna borde klart och tydligt definiera de arbetsuppgifter som varje anställd har. Förmågan att återhämta sig från arbetsbelastningen är en viktig färdighet som vi alla behöver. För att sammanjämka arbetet och det övriga livet behövs individuella lösningar, men var och en av oss kan öva oss på självkännedom och livshantering. Chefen eller arbetskamrater kan ge oss stöd och det är även möjligt att ordna utbildning på detta område.
  9. Barnavårdstjänster och andra tjänster som gör vardagen lättare. Det lönar sig att diskutera på arbetsplatsen huruvida personalen upplever att de behöver tjänster som gör vardagen lättare. Vid behov kan arbetsgivaren utreda arbetsplatsens möjligheter att ordna eller förmedla sådana tjänster. Ett exempel på en tjänst som arbetsplatsen kan ordna är en tjänst för passning av ett insjuknat barn.
  10. Tänk också på familjen på arbetsplatsen. Det är bra att bereda familjer möjlighet att bekanta sig med arbetsplatsen och arbetets innehåll. Det hjälper familjemedlemmarna att förstå förälderns, makens eller barnets arbete och de krav som arbetet ställer. Gemensamma evenemang för hela familjen är ett bra sätt för familjer att bekanta sig med arbetsplatsen. Samtidigt får arbetsgivaren möjlighet att träffa den anställdas familj, som är en viktig resurs.

Rekommendationerna har utarbetats utifrån cirka 3 000 idéer från ett material som samlades in i programmet Arbete och familjeliv.