6.6.2018

Arbetshälsoinstitutets och Institut för hälsa och välfärds ställningstagande

Celltoxicitetstester av inomhusluften utförs i en provmiljö där man mäter hur prover tagna i inomhusmiljön påverkar livskraften hos bakterier eller däggdjursceller i en cellodling. Denna så kallade allmänna celltoxicitet är emellertid ett inexakt mått, som inte kan användas för att dra några direkta slutsatser om inomhusluftens hälsoeffekter.

Sambandet mellan celltoxicitet och hälsoeffekter kräver att man förstår mekanismerna bakom de hälsoeffekter som orsakas av inneluften. Celltoxicitetstester bör kunna mäta effekter som orsakas av dessa mekanismer. I dagens kunskapsläge är mekanismerna bakom inneluftssymtom emellertid mångfasetterade och för närvarande inte fullständigt kända.

Celltoxicitetsmätningar baserade på damm- eller inneluftsprover säger ingenting om ursprunget till den faktor som orsakar toxiciteten. Toxicitet i inomhusluft eller damm påverkas av många olika faktorer, bl.a. förbränningspartiklar, föroreningar som kommer in via utomhusluften samt kemikalier och toxiner från mikrobiell tillväxt i byggnaden. Ett positivt resultat på ett celltoxicitetstest visar därför inte nödvändigtvis att det rör sig om ett inneluftsproblem som orsakats av exempelvis en fuktskada. Om man mäter enbart luft- eller dammtoxiciteten, kan det hända också att man förbiser många viktiga faktorer som påverkar inneluften.

Det finns vältestade och välfungerande metoder för helhetsbaserade utredningar och lösningar av inneluftsproblem. Celltoxicitetsmätningsmetoder kan utgöra en av dessa metoder, förutsatt att de har visats vara tillförlitliga och lämpliga för ändamålet. Detta förutsätter en omfattande och objektiv testning av metoderna i olika verksamhetsmiljöer för utröning av deras mervärde i förhållande till de nuvarande metoderna för bedömning av hälsorisker.

Ytterligare forskning och utveckling av nya mätmetoder är nödvändigt

Vid inneluftsutredningar bör användas sådana metoder vars resultat går att tolka med hjälp av allmänt godkända lämplighets- och tolkningsanvisningar. Boendehälsoförordningen och dess tillämpningsanvisningar tillåter användning av nya metoder för utredning av hälsoolägenheter, om metoderna är validerade och deras lämplighet för utredning av inomhusklimatproblem är utförligt och väl belagd genom testning. De metoder för mätning av celltoxicitet som för närvarande finns på marknaden uppfyller inte detta kriterium.

På platser där det förekommer inneluftsproblem bör i första hand användas sådana metoder vars resultat kan användas som underlag för beslut om reparationsåtgärder. Sådana metoder är t.ex. byggnads- och hustekniska utredningar för identifiering av eventuella utsläppskällor och brister i byggnaden.

Mer information om tillförlitliga och godkända metoder får man bl.a. hos hälsoskyddsmyndigheterna och ur följande källor:

>>Anvisning för tillämpning av förordningen om boendehälsa, Valvira (på finska)

>>Anvisning för utredning av problem med inomhusklimatet på arbetsplatsen, Arbetshälsoinstitutet (på finska)

>>Konditionsundersökning av byggnaders inomhusluft och fuktteknik, Statsrådets publikationsarkiv (på finska)

>>Inomhusluft, THL

>>Inomhusklimat, Arbetshälsoinstitutet (på finska)

 

Tiina Santonen
Senior expert
Arbetshälsoinstitutet
tfn 0405390343
förnamn.efternamn@ttl.fi

Sanna Lappalainen
Direktör för enheten Arbetslokaler
Arbetshälsoinstitutet
tfn 0407152204
förnamn.efternamn@ttl.fi

Merja Korkalainen
specialforskare
THL, Miljöhälsa
tfn 0295246318
förnamn.efternamn@thl.fi

Anne Hyvärinen
enhetschef
THL, Miljöhälsa
tfn 0295246364
förnamn.efternamn@ttl.fi