Skip to content

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT JOBBA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN?

Företagshälsovården verkar genom multiprofessionellt och multidisciplinärt samarbete för individens och samhällets bästa. Syftet med verksamheten är främjande av hälsan och arbetsförmågan, att förhindra arbetsoförmåga genom preventiva åtgärder samt verka för hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön samt stöda fortsatt arbete när arbets- och funktionsförmågan är nedsatt.

Vi ordnar utbildningar för som svarar mot dessa behov:

 • Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård (15 sp)
 • Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård för sakkunniga (2 sp)

De behörighetsgivande utbildningarna inom företagshälsovård svarar mot de krav som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och statsrådets förordning (708/2013).

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovården för läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer (15 sp)

Den multiprofessionella utbildningen är en förutsättning för och ger färdigheter att verka som yrkesperson och sakkunnig i enlighet med god praxis inom företagshälsovårdens verksamhetsområde i uppgiften att främja arbetsplatsens arbetshälsa och välbefinnande.

Den ger kompetens att verka inom företagshälsovården (för läkare för arbete på deltid). Utbildningen sträcker sig över en period på 5 – 7 månader och är till sin omfattning 15 studiepoäng.

Enligt lagen (559/1994) och förordningen (564/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är verksamma inom företagshälsovården vara legitimerade av eller ha tillstånd från Valvira.

Lagen om företagshälsovård (1383/2001) och statsrådets förordning (708/2013) förutsätter att:

 • De yrkesutbildade, hälsovårdare och läkare som arbetar deltid (mindre än 20 timmar per vecka), ska ha slutfört utbildning som ger behörighet i företagshälsovård som omfattar minst 15 studiepoäng inom två år från det att hen övergått till uppgifter inom företagshälsovården.
 • En läkare som arbetar på heltid (20 timmar eller mer i veckan) inom företagshälsovården ska vara specialist i företagshälsovård.
 • De sakkunniga inom företagshälsovården, fysioterapeuter och psykologer, ska ha slutfört utbildning som ger behörighet i företagshälsovård som omfattar minst 15 studiepoäng inom två år från det att hen övergått till uppgifter inom företagshälsovården.

Yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården ska kunna styrka sin behörighet och att de har deltagit i kompletterande utbildning.

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård (15 sp) ger den behörighet författningarna förutsätter. Utbildningens innehållsteman bygger på den centrala lagstiftningen gällande företagshälsovård och god företagshälsovårdspraxis med därtill hörande processer.

Utbildningen är indelad i fyra studiehelheter – moduler:

 • Modul 1. Företagshälsovårdens verksamhetsområde och arbetslivskunskap
 • Modul 2. Identifiering och utvärdering av risker och men för hälsan, belastande faktorer och resurser som arbetet medför.
 • Modul 3. Att stöda hälsan, arbets- och funktionsförmågan
 • Modul 4. Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet och utvecklingsfärdigheter

Utbildningen sträcker sig över en tidsperiod på 5 – 7 månader.

Ansökan om studieplats är möjligt två gånger per år (finska).
Ansökningstiden för den svenska utbildningen utannonseras.
Utbildningarna drivs i Helsingfors (svenska), Kuopio, Tammerfors och Uleåborg.

Du är behörig att ansöka om studieplats som läkare, hälsovårdare, fysioterapeut eller psykolog, när du uppfyller de ovan nämnda kraven på behörighet visavi grundexamen.

 1. Bekanta dig med utbildningskalenderns utbud (nederst på websidan) och välj till vilken utbildning du vill ansöka i första hand. Kolla samtidigt upp om det förekommer ett lämpligt andrahands alternativ som kunde passa dig.
 2. Leta rätt på det registernummer som Valvira beviljat dig via JulkiTerhikki.
 3. Gör en beräkning på hur lång arbetserfarenhet du har inom företagshälsovården, i månader och/eller år. De här uppgifterna behöver du när du fyller i ansökningsblanketten.
 4. Välj lämplig utbildning för dig från utbildningskalendern. Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret som finns i anslutning till den och skicka den inom utsatt ansökningstid. När du lämnat ditt ansökningsformulär, får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande att ansökningsuppgifterna registrerats.
 5. Vi kontrollerar dina registeruppgifter gällande yrkesrättigheten inom social-, hälso- och sjukvården i Valviras offentliga informationstjänst JulkiTerhikki.
 6. Vi meddelar om du fått en studieplats inom en månad efter att ansökningstiden gått ut.
  Ifall du blivit vald och beviljats en studieplats får du i informationsbrevet ett separat bekräftelsedokument, genom vilket vi ber dig skriftligt bekräfta att du tar emot studieplatsen.
 7. Bekräfta mottagandet av studieplatsen skriftligt enligt anvisningarna du fått.
 8. Du får ett informationsbrev med anvisningar om hur du påbörjar din utbildning i den webbaserade lärportalen inför den första närundervisningsperioden.

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård för sakkunniga (2 sp)

Utbildningen är avsedd för sakkunniga inom området för arbetshygien, det sociala området, området för ergonomi, teknik, jordbruk, arbetsseende, kost och näring, talterapi eller idrott. Den ger deltagaren färdighet att verka som sakkunnig inom företagshälsovården på sitt eget område. Utbildningen omfattar 2 studiepoäng.

Kompetenskrav för övriga sakkunniga
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis (708/2013, 14 § 3 punkten) innehåller bestämmelser om utbildningen av övriga sakkunniga på ovan nämnda områden, vilka utöver lämplig högskoleexamen eller utöver annan motsvarande tidigare yrkesinriktad examen inom något motsvarande område har slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst två studiepoäng.

För sakkunniga inom jordbruksområdet förutsätter den behörighetsgivande utbildningen kunskap om utredning av arbetsplatsen i form av ett gårdsbesök.

Grundexamen och arbetserfarenhet
För övriga sakkunniga inom företagshälsovården förekommer kriterier som bör uppfyllas gällande grundexamina och/eller den arbetserfarenhet som ger möjlighet att ansöka om studieplats. Bekanta dig därför med ansökningskriterierna.

Utbildningens målsättning för kunnandet och innehållsteman bygger på den centrala lagstiftningen gällande företagshälsovård och god företagshälsovårdspraxis. Den innehåller

 • kunskap om företagshälsovårdens verksamhet och
 • metoder samt
 • de sakkunnigas uppgifter.

Den omfattar 2 studiepoäng.

Utbildningen genomförs som flerformsstudier, vilket inkluderar en webbaserad lärportal, litteratur, inlärningsuppgifter, närundervisning och uppgifter som utvärderas. Du behöver en bärbar dator när du deltar i utbildningen.

För att bli behörig som sakkunnig inom lantbruk bör man godkänt delta i ”Arbetsplats-utredning på lantgården”.

Bekanta dig med Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård för sakkunniga (2 sp)
utbildningens läroplan.

 1. Säkerställ först att du har den grundutbildning och/eller den arbetserfarenhet som krävs för att söka till utbildningen genom att bekanta dig med kriterierna. Vänligen var i kontakt med utbildningsledaren om du är osäker gällande kriterierna.
 2. Om du är sakkunnig inom kost och näring, talterapi eller arbetsseende: Leta rätt på det registernummer som Valvira beviljat dig via JulkiTerhikki -tjänsten. Du behöver registernumret när du fyller i ansökningsblanketten.
 3. Välj den utbildning i utbildningskalendern som riktas till din yrkeskår och passar dig. Fyll i  ansökningsformuläret i anslutning till den och skicka den inom utsatt ansökningstid.
  Sakkunnig inom området för lantbruk: Sök till Arbetsplatsutredning på lantgården -utbildningen.
 4. När du lämnat ditt ansökningsformulär, får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande att ansökningsuppgifterna registrerats.
 5. När det gäller sakkunniga inom arbetsseende, kost och näring samt talterapi, kontrollerar vi dina registeruppgifter gällande yrkesrättigheten inom social-, hälso- och sjukvården i Valviras offentliga informationstjänst JulkiTerhikki.
 6. Vi meddelar om du fått en studieplats inom en månad efter att ansökningstiden gått ut.
 7. Du får ett informationsbrev med anvisningar om hur du påbörjar din utbildning i den webbaserade lärportalen innan närundervisningsperioden.
Alla utbildningar i utbilndningskalendern

Kommande utbildningar

ÄR DU INTRESSERAD AV ATT JOBBA INOM FÖRETAGSHÄLSOVÅRDEN?

Företagshälsovården verkar genom multiprofessionellt och multidisciplinärt samarbete för individens och samhällets bästa. Syftet med verksamheten är främjande av hälsan och arbetsförmågan, att förhindra arbetsoförmåga genom preventiva åtgärder samt verka för hälsa och säkerhet i arbetet och arbetsmiljön samt stöda fortsatt arbete när arbets- och funktionsförmågan är nedsatt.

Vi ordnar utbildningar för som svarar mot dessa behov:

 • Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård (15 sp)
 • Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård för sakkunniga (2 sp)

De behörighetsgivande utbildningarna inom företagshälsovård svarar mot de krav som avses i lagen om företagshälsovård (1383/2001) och statsrådets förordning (708/2013).

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovården för läkare, hälsovårdare, fysioterapeuter och psykologer (15 sp)

Den multiprofessionella utbildningen är en förutsättning för och ger färdigheter att verka som yrkesperson och sakkunnig i enlighet med god praxis inom företagshälsovårdens verksamhetsområde i uppgiften att främja arbetsplatsens arbetshälsa och välbefinnande.

Den ger kompetens att verka inom företagshälsovården (för läkare för arbete på deltid). Utbildningen sträcker sig över en period på 5 – 7 månader och är till sin omfattning 15 studiepoäng.

Enligt lagen (559/1994) och förordningen (564/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården ska yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården som är verksamma inom företagshälsovården vara legitimerade av eller ha tillstånd från Valvira.

Lagen om företagshälsovård (1383/2001) och statsrådets förordning (708/2013) förutsätter att:

 • De yrkesutbildade, hälsovårdare och läkare som arbetar deltid (mindre än 20 timmar per vecka), ska ha slutfört utbildning som ger behörighet i företagshälsovård som omfattar minst 15 studiepoäng inom två år från det att hen övergått till uppgifter inom företagshälsovården.
 • En läkare som arbetar på heltid (20 timmar eller mer i veckan) inom företagshälsovården ska vara specialist i företagshälsovård.
 • De sakkunniga inom företagshälsovården, fysioterapeuter och psykologer, ska ha slutfört utbildning som ger behörighet i företagshälsovård som omfattar minst 15 studiepoäng inom två år från det att hen övergått till uppgifter inom företagshälsovården.

Yrkesutbildade personer och sakkunniga inom företagshälsovården ska kunna styrka sin behörighet och att de har deltagit i kompletterande utbildning.

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård (15 sp) ger den behörighet författningarna förutsätter. Utbildningens innehållsteman bygger på den centrala lagstiftningen gällande företagshälsovård och god företagshälsovårdspraxis med därtill hörande processer.

Utbildningen är indelad i fyra studiehelheter – moduler:

 • Modul 1. Företagshälsovårdens verksamhetsområde och arbetslivskunskap
 • Modul 2. Identifiering och utvärdering av risker och men för hälsan, belastande faktorer och resurser som arbetet medför.
 • Modul 3. Att stöda hälsan, arbets- och funktionsförmågan
 • Modul 4. Utvärdering av företagshälsovårdssamarbetet och utvecklingsfärdigheter

Utbildningen sträcker sig över en tidsperiod på 5 – 7 månader.

Ansökan om studieplats är möjligt två gånger per år (finska).
Ansökningstiden för den svenska utbildningen utannonseras.
Utbildningarna drivs i Helsingfors (svenska), Kuopio, Tammerfors och Uleåborg.

Du är behörig att ansöka om studieplats som läkare, hälsovårdare, fysioterapeut eller psykolog, när du uppfyller de ovan nämnda kraven på behörighet visavi grundexamen.

 1. Bekanta dig med utbildningskalenderns utbud (nederst på websidan) och välj till vilken utbildning du vill ansöka i första hand. Kolla samtidigt upp om det förekommer ett lämpligt andrahands alternativ som kunde passa dig.
 2. Leta rätt på det registernummer som Valvira beviljat dig via JulkiTerhikki.
 3. Gör en beräkning på hur lång arbetserfarenhet du har inom företagshälsovården, i månader och/eller år. De här uppgifterna behöver du när du fyller i ansökningsblanketten.
 4. Välj lämplig utbildning för dig från utbildningskalendern. Fyll i det elektroniska ansökningsformuläret som finns i anslutning till den och skicka den inom utsatt ansökningstid. När du lämnat ditt ansökningsformulär, får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande att ansökningsuppgifterna registrerats.
 5. Vi kontrollerar dina registeruppgifter gällande yrkesrättigheten inom social-, hälso- och sjukvården i Valviras offentliga informationstjänst JulkiTerhikki.
 6. Vi meddelar om du fått en studieplats inom en månad efter att ansökningstiden gått ut.
  Ifall du blivit vald och beviljats en studieplats får du i informationsbrevet ett separat bekräftelsedokument, genom vilket vi ber dig skriftligt bekräfta att du tar emot studieplatsen.
 7. Bekräfta mottagandet av studieplatsen skriftligt enligt anvisningarna du fått.
 8. Du får ett informationsbrev med anvisningar om hur du påbörjar din utbildning i den webbaserade lärportalen inför den första närundervisningsperioden.

Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård för sakkunniga (2 sp)

Utbildningen är avsedd för sakkunniga inom området för arbetshygien, det sociala området, området för ergonomi, teknik, jordbruk, arbetsseende, kost och näring, talterapi eller idrott. Den ger deltagaren färdighet att verka som sakkunnig inom företagshälsovården på sitt eget område. Utbildningen omfattar 2 studiepoäng.

Kompetenskrav för övriga sakkunniga
Statsrådets förordning om principerna för god företagshälsovårdspraxis (708/2013, 14 § 3 punkten) innehåller bestämmelser om utbildningen av övriga sakkunniga på ovan nämnda områden, vilka utöver lämplig högskoleexamen eller utöver annan motsvarande tidigare yrkesinriktad examen inom något motsvarande område har slutfört utbildning i företagshälsovård som omfattar minst två studiepoäng.

För sakkunniga inom jordbruksområdet förutsätter den behörighetsgivande utbildningen kunskap om utredning av arbetsplatsen i form av ett gårdsbesök.

Grundexamen och arbetserfarenhet
För övriga sakkunniga inom företagshälsovården förekommer kriterier som bör uppfyllas gällande grundexamina och/eller den arbetserfarenhet som ger möjlighet att ansöka om studieplats. Bekanta dig därför med ansökningskriterierna.

Utbildningens målsättning för kunnandet och innehållsteman bygger på den centrala lagstiftningen gällande företagshälsovård och god företagshälsovårdspraxis. Den innehåller

 • kunskap om företagshälsovårdens verksamhet och
 • metoder samt
 • de sakkunnigas uppgifter.

Den omfattar 2 studiepoäng.

Utbildningen genomförs som flerformsstudier, vilket inkluderar en webbaserad lärportal, litteratur, inlärningsuppgifter, närundervisning och uppgifter som utvärderas. Du behöver en bärbar dator när du deltar i utbildningen.

För att bli behörig som sakkunnig inom lantbruk bör man godkänt delta i ”Arbetsplats-utredning på lantgården”.

Bekanta dig med Behörighetsgivande utbildning inom företagshälsovård för sakkunniga (2 sp)
utbildningens läroplan.

 1. Säkerställ först att du har den grundutbildning och/eller den arbetserfarenhet som krävs för att söka till utbildningen genom att bekanta dig med kriterierna. Vänligen var i kontakt med utbildningsledaren om du är osäker gällande kriterierna.
 2. Om du är sakkunnig inom kost och näring, talterapi eller arbetsseende: Leta rätt på det registernummer som Valvira beviljat dig via JulkiTerhikki -tjänsten. Du behöver registernumret när du fyller i ansökningsblanketten.
 3. Välj den utbildning i utbildningskalendern som riktas till din yrkeskår och passar dig. Fyll i  ansökningsformuläret i anslutning till den och skicka den inom utsatt ansökningstid.
  Sakkunnig inom området för lantbruk: Sök till Arbetsplatsutredning på lantgården -utbildningen.
 4. När du lämnat ditt ansökningsformulär, får du ett automatiskt bekräftelsemeddelande att ansökningsuppgifterna registrerats.
 5. När det gäller sakkunniga inom arbetsseende, kost och näring samt talterapi, kontrollerar vi dina registeruppgifter gällande yrkesrättigheten inom social-, hälso- och sjukvården i Valviras offentliga informationstjänst JulkiTerhikki.
 6. Vi meddelar om du fått en studieplats inom en månad efter att ansökningstiden gått ut.
 7. Du får ett informationsbrev med anvisningar om hur du påbörjar din utbildning i den webbaserade lärportalen innan närundervisningsperioden.
Alla utbildningar i utbilndningskalendern

Kommande utbildningar