5.11.2019

Ungefär en fjärdedel av de sjukdagar som ersätts av Folkpensionsanstalten är orsakade av psykiska störningar. Den största enskilda orsaken till perioder av arbetsoförmåga är depression. Återgången till arbetet kan underlättas genom anpassning av arbetet.

”Målet med att anpassa arbetet är att stödja arbetsförmågan och göra det möjligt att fortsätta arbeta. Anpassningen genomförs i samarbete mellan den anställde, chefen och företagshälsovården”, säger specialexpert Pauliina Mattila-Holappa vid Arbetshälsoinstitutet.

Arbetshälsoinstitutet och Social- och hälsovårdsministeriet har gett ut en handbok med exempel på olika sätt att anpassa arbetet. Anpassningen kan göras så att man t.ex. delar upp arbetet i mindre delar eller ökar antalet pauser. Andra sätt att anpassa arbetet är pararbete eller tillfällig förflyttning från kundbetjäning till andra uppgifter.

Samma metoder kan användas för att stötta anställda som lider av överbelastning. Detta kan i bästa fall förebygga behovet av sjukskrivning.

Hur påverkas de andra av anpassningen?

Den anställdas närmaste chef har en central roll när det gäller att skapa förutsättningar för att anpassa arbetet och sköta de praktiska arrangemangen. Det är chefens uppgift att se till helhetssituationen:

Hur påverkas de andras arbete av att man anpassar arbetet för en av de anställda? Behöver man stötta hela arbetsgemenskapen? Vilka personer behöver informeras om saken, för att den anställdes arbetsbörda och uppgifter ska förbli hanterliga?

Det är viktigt att chefen på förhand pratar med den anställde om hur denne vill att man ska berätta om situationen för de andra. Utan tillstånd får chefen inte t.ex. berätta för de andra om orsaken till frånvaron. Det är ändå bra för arbetskamraterna att få veta hur de kan bidra till att anpassningen lyckas.

”Arbetsanpassningen planeras av den anställdes närmaste chef med bistånd av företagshälsovården och t.ex. arbetarskyddschefen, arbetsförmågekoordinatorn eller personalförvaltningen”, säger Pauliina Mattila-Holappa.

Fråga den anställde själv

Handboken om anpassning av arbetet när arbetsförmågan påverkas av psykisk ohälsa innehåller många intressanta råd. Den vänder sig såväl till chefer, företagshälsovårdspersonal och HR-experter som arbetskamrater.

Några råd till en chef som ska ta emot en anställd som kommer tillbaka till jobbet efter en sjukledighet:

  1. Situationen kräver inget specialkunnande. Din uppgift som chef är bara att bete dig naturligt och empatiskt.
  2. Hälsa den anställde välkommen och visa att du är glad över återseendet. ”Välkommen tillbaka till jobbet! Jag tycker det är fint att du är här igen.”
  3. Gör inga antaganden, utan fråga den anställde direkt. ”Hur känns det för dig att komma tillbaka till jobbet?”, ”Är det nånting som oroar dig när det gäller återgången till arbetet?”, ”Vill du att jag ska berätta om saken för de andra?”, ”Hur kan jag som chef hjälpa dig i återgången till arbetet?”
  4. Stöd återgången till arbetet genom att beakta arbetets krav och den anställdes behov. ”Vi planerade redan tidigare hur arbetet ska ordnas när du är tillbaka på jobbet. Har du hunnit tänka på saken? Hur ställer du dig nu till de arbetsuppgifter vi planerade? Vad anser du om arbetsmängden och arbetsarrangemangen?”
  5. Gör klart att du är tillgänglig för kontakt. ”Du kan när som helst komma och prata med mig. Vi funderar på sakerna tillsammans.”

Länk till den ursprungliga publikationen i Työpiste-webbtidningen: https://www.ttl.fi/tyopiste/tervetuloa-takaisin-toihin-hienoa-etta-olet-taas-taalla/