11.12.2018

Pressmeddelande 41/2018

Den nya guiden ger en heltäckande beskrivning av arbetsfysioterapeuternas och arbetshälsopsykologernas serviceprocesser inom företagshälsovården – arbetsplatsutredningar, verksamhetsplaner, hälsokontroller, uppföljning av förmågan att klara arbetet, hänvisning till rehabilitering samt rådgivning och vägledning. Guiden understryker betydelsen av multiprofessionalism och samarbete inom företagshälsovården. Den beskriver också företagshälsovårdens verksamhetsfält.

Den nya guiden är tillgänglig på finska och svenska och innehåller uppdaterad information för praktisk tillämpning. Den ersätter de tidigare guiderna om arbetsfysioterapi från 2001 och arbetshälsopsykologi från 2006. Den är avsedd för arbetsfysioterapeuter och arbetshälsopsykologer, som arbetar inom företagshälsovården – både behöriga och anställda som genomgår behörighetsutbildning. Materialet omfattar även fallbeskrivningar och en tabell för kvalitetsbedömning. Se källförteckningen eller klicka på länkarna för mer information.

– Guiden kan också användas som uppslagsverk, eftersom materialet kan läsas effektivt och behändigt, en temahelhet i sänder, förklarar specialexpert Johanna Koroma vid Arbetshälsoinstitutet.

Varje processavsnitt omfattar en gemensam del och vid behov också särskilda delar för arbetsfysioterapeuter och arbetshälsopsykologer.

– Innehållet kan också användas för att beskriva och förklara hur den egna yrkesgruppen arbetar, säger Koroma.

Guiden tar inte ställning till frågor som gäller ersättning av kostnader för företagshälsovård.

Guiden har sammanställts av Arbetshälsoinstitutets utbildare för behörighetsutbildningen i företagshälsovård: arbetshälsopsykolog, psyk.mag. Heli Hannonen, arbetshälsopsykolog, psyk.lic. Tiina Koivisto, arbetsfysioterapeut, magister i hälsovetenskap Johanna Koroma, arbetsfysioterapeut, magister i hälsovetenskap Mika Nyberg, arbetsfysioterapeut, fil.dr Merja Perkiö-Mäkelä och arbetsfysioterapeut, fil.dr Erja Sormunen. Till arbetsgruppen hörde också företagshälsovårdaren och magistern i hälsovetenskap Owe Österbacka, som ansvarat för översättningen till svenska, samt psyk.dr Teemu Paajanen, som ansvarat för avsnittet om bedömning av den kognitiva funktionsförmågan.

Mer information:

företagshälsovårdare, magister i hälsovetenskap Owe Österbacka, tfn 043 824 3768, owe.osterbacka@ttl.fi

>> God praxis inom företagsfysioterapi och företagspsykologi