28.5.2018

– Työelämässä olevien syöpähoidon asiantuntijoiden työhyvinvointi on oleellinen osa ammattitaitoisen henkilökunnan sitoutumista pitkäjänteiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn läpi koko pitkän työuran, yliopettaja Virpi Sulosaari Turun ammattikorkeakoulusta kertoo.

– Syöpäpotilaan hoitoa toteuttava yksikkö on työympäristönä erityisen haastava työhyvinvoinnille ja hoidon toteuttaminen edellyttääkin erityisosaamista, tutkija Heli Heikkilä Työterveyslaitoksesta korostaa.

Työterveyslaitoksen, Turun ammattikorkeakoulun, Turun yliopiston, Läntisen syöpäkeskuksen, Varsinais-Suomen ja Satakunnan sairaanhoitopiirien sekä Vaasan keskussairaalan toteuttama VETÄVÄ-hanke tutkii ja kehittää moniammatillista yhteistyötä sekä työntekijöiden ammatillista voimaantumista syöpäpotilaiden hoitoa toteutettavissa yksiköissä.
VETÄVÄ-hankkeen tutkimuskohteena ovat syöpäpotilaiden parissa toimivat eri alojen ammattilaiset, heidän välinen yhteistyönsä sekä työhyvinvointinsa. Työhyvinvointia ja työhön sitoutumista voidaan edistää moniammatillisen yhteistyön kehittämisen kautta.

– Onnistuessaan moniammatillinen yhteistyö vahvistaa sekä työntekijöiden omaa että yhteistä asiantuntijuutta. Yhteistyöllä voidaan edistää myös koko työyhteisön voimaantumista, joka välittyy edelleen hoidon toteuttamiseen ja sen tuloksiin. Työntekijöiden työhyvinvointiin liittyvät seikat, kuten motivaatio, tyytyväisyys sekä työn arvostuksen kokeminen ovat suorassa vaikutuksessa työn hallintaan ja sen onnistumiseen, Sulosaari kuvaa.

Näin VETÄVÄ-hanke toteutetaan

Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus (VETÄVÄ) -hankkeen tavoitteena on lisätä ymmärrystä ja tuottaa uutta tietoa moniammatillisen yhteistyön ja ammatillisen voimaantumisen välisistä suhteista sekä niiden edistämisestä. Hankkeeseen osallistuvissa yksiköissä tullaan järjestämään työntekijöiden ja esimiesten haastatteluja, erilaisia kyselyjä sekä kehittämispajoja.

– Tutkimuksessa arvioidaan ammatillista voimaantumista, moniammatillisia yhteistyöhön liittyviä käsityksiä sekä yhteistyön toteutumista ennen kehittämispajoja ja niiden jälkeen, Sulosaari kertoo.

Tutkimukselliseen osuuteen osallistuu myös sosiaali- ja terveysalan opiskelijoita. Tutkimuksen kaikissa vaiheissa noudatetaan yleisiä terveydenhuollon tutkimukselle asetettuja eettisiä ja lainsäädännöllisiä vaatimuksia.

Kyselyt ja työpajat käynnistyvät

Kuluvana keväänä ja alkukesästä on aloitettu yksiköissä moniammatillisen yhteistyön toteutumista ja ammatillista voimaantumista arvioiva sähköinen kysely, joka tullaan toistamaan myös hankkeen lopussa.

Kyselyiden välillä toteutetaan kaksi kehittämisinterventiota: Työn tuunaaminen yksilötasolla sekä yhteensovittamispaja yhteisötasolla Läntisen syöpäkeskuksen koordinoimien yksikköjen yhteistyön ja toiminnan kehittämiseksi. Kehittämisinterventioista vastaa Työterveyslaitos, ja rekrytointi interventioihin on käynnissä.

Tulevaisuuden vetovoimainen syöpäkeskus (VETÄVÄ) -hanke käynnistyi syksyllä 2017 ja kestää kolme vuotta. Hankkeen yhteistyökumppaneita ovat Turun AMK, Turun yliopisto, Työterveyslaitos sekä Läntinen syöpäkeskus. Hankkeessa ovat mukana syöpäpotilaiden hoitoa toteuttavat yksiköt, joiden toimintaa koordinoi Läntinen syöpäkeskus VSSHP:ssa, SATSHP:ssa ja VSHP:ssa. Kohderyhmään kuuluvat kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset, jotka työskentelevät syöpäpotilaiden hoidon toteutuksessa seuraavissa yksiköissä: plastiikka- ja yleiskirurgian, gastrokirurgian, neurologian, syöpätautien, hematologian, urologian tai gynekologisten syöpäpotilaiden hoitoyksiköt, korvaklinikat tai diagnostiset palvelut; lääkärit, sairaanhoitajat, röntgenhoitajat, lähihoitajat, fysioterapeutit, sosiaalityöntekijät ja kuntoutusohjaajat sekä heidän esimiehensä. Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

Lisätietoja:
Virpi Sulosaari (TtT, sh, yliopettaja, Turun AMK)
virpi.sulosaari[at]turkuamk.fi
puh: 044 9074569

Heli Heikkilä (FM, KM, tutkija, Työterveyslaitos)
heli.heikkila[at]ttl.fi
puh: 030 474 2706

www.vetava.fi/