Visiomme 2020: Hyvinvointia työstä

Visiomme on, että työstä syntyy hyvinvointia työpaikoille, yksilöille ja koko yhteiskunnalle. Siksi me Työterveyslaitoksessa edistämme työterveyttä eli työyhteisöjen ja yksilöiden kyvykkyyttä ja mahdollisuuksia toimia muuttuvan työelämän erilaisissa tilanteissa. Näin vaikutamme siihen, että työelämän laatu ja työn tuottavuus paranevat sekä työhön osallistuminen lisääntyy.

Arvomme

Vaikuttavuus

Toimintamme tulokset näkyvät työpaikoilla hyvinvoinnin lisääntymisenä sekä suomalaisessa yhteiskunnassa työurien pidentymisenä.

Luotettavuus

Ratkaisumme perustuvat tutkittuun tietoon ja luotettaviin, toimiviin menetelmiin. Toimimme riippumattomasti ja puolueettomasti.

Tiimi

Yhdessä tekeminen täydentää osaamistamme ja tuo lisävoimaa strategiamme toteuttamiseen. Selvitämme yhdessä, miten voimme parhaiten tukea asiakkaidemme menestystä ja suomalaisen yhteiskunnan hyvinvointia. Kehitämme osaamistamme, arvostamme toisiamme ja luotamme toisiimme. Haluamme toimia esimerkillisenä työnantajana, ja siksi sovellamme omassa toiminnassamme samoja periaatteita, joita suosittelemme muille. Edistämme yhteiskunnan kestävää kehitystä omassa toiminnassamme.

Toiminnan laatu Työterveyslaitoksessa

Työterveyslaitoksen laatupolitiikan mukaan laitoksen ylin johto on sitoutunut johtamisjärjestelmän jatkuvaan kehittämiseen standardin SFS ISO EN 9001:2015 mukaisesti, joka perustuu prosessiajatteluun sekä laadun – ja riskien hallintaan. Ilmoitetun laitoksen (0403) toiminnan osalta täytämme henkilönsuojaindirektiivissä 89/686/ETY kuvatut ilmoitettuja laitoksia koskevat vaatimukset ja toiminta on akkreditoitu standardin SFS-EN ISO/IEC 17065:2012 (Finas-tunnus S039) mukaan. Laboratoriotoiminnassamme noudatamme SFS-EN ISO/IEC 17025:2005 standardia – Finas akkreditoitu testauslaboratorio T013. Henkilön terveyteen liittyvien laite- ja ohjelmistotuotteiden kehittämisessä noudatamme lääkintälaitedirektiiviä 93/42/ETY.

Johtamisjärjestelmän tarkoitus on, että seuraavat toiminnan perusperiaatteet toteutuvat:

  • avoimuus ja asiakaslähtöisyys
  • luottamuksellisuus, riippumattomuus ja puolueettomuus
  • monitieteisyys ja moniammatillisuus sekä luotettavuus ja asiantuntemus
  • toiminnan lainmukaisuus ja laadun jatkuva parantaminen, opimme virheistämme
  • tuloksellisuus, vaikuttavuus ja näiden jatkuva parantaminen

Työterveyslaitoksessa arvioidaan ja hallitaan toiminnan laatua ja riskejä käyttäen valtiovarainministeriön suosittelemaa, julkisille organisaatioille suunnattua CAF-kehikkoa (The Common Assessment Framework). Sen tavoitteena on tuoda esiin Työterveyslaitoksen toiminnan vahvuudet, heikkoudet ja keskeisimmät riskit sekä kohdentaa kehittämistä tehokkaasti käyttäen LARI-järjestelmää. Järjestelmän periaatteena on toiminnan jatkuva parantaminen.

CAFin mukainen kuvaus laadun ja riskinhallinnasta (CAF 2013)

CAF ohjaa julkishallinnon yksiköitä asteittain täysivaltaiseksi Demingin PDCA-ympyrän soveltamiseen (Plan-Do-Check-Act), johon SFS ISO/EN 9001:2015 perustuu.

Työterveyslaitoksen ydinprosessit johtamis-, asiakas- ja tukiprosessit voidaan kuvata seuraavasti:

ttl_caf

Työterveyslaitoksen ydinprosessit kuvattuna Demingin PDCA-ympyrässä

ttl_laatujarjestelma