Henkilötietojen käsittelyä ja tietosuojaa Työterveyslaitoksessa säätelevät Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus (2016/679, ”GDPR”), tietosuoja-asetusta täydentävä Suomen tietosuojalaki (1050/2018), laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014) sekä laki työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta (159/1978).

Työterveyslaitoksen toiminta on monipuolista ja laitos käsittelee henkilötietoja useilla tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalain oikeusperusteilla: rekisteröidyn suostumus, sopimuksen täytäntöön paneminen tai sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen, lakisääteinen velvollisuus, yleistä etua koskeva tehtävä, rekisterinpitäjän oikeutettu etu.

Työterveyslaitoksen eri yhteyksissä käsittelemiä tietoja voivat olla esimerkiksi henkilön yksilöintitiedot (nimi, henkilötunnus), yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), tiedot työnantajasta ja työsuhteesta, tiedot työhistoriasta (ammatti, toimiala, yritystoiminta), käsitykset työelämästä, työyhteisöstä tai työpaikasta sekä tiedot työssä tapahtuneesta altistumisesta. Työterveyslaitos käsittelee potilastietoja ja muita terveystietoja ja saattaa myös käsitellä muita erityisiä (arkaluonteisia) henkilötietoja, kuten tietoja ammattiliittoon kuulumisesta tai etnisestä alkuperästä.

Rekisteröidyn henkilön oikeudet ja niiden toteuttaminen

Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia rekisteröidyn oikeuksia koskevan pyynnön voi tehdä Työterveyslaitoksen lomakkeella tai vapaamuotoisesti kirjallisena ja se toimitetaan pääsääntöisesti Työterveyslaitoksen tietosuojavastaavalle.

Ilmoitus suostumuksen peruuttamisesta ja suoramarkkinointikiellosta tehdään kyseisen rekisterin yhteyshenkilölle. Työterveyslaitoksen henkilörekistereitä koskevia kuvauksia on Tietosuoja-sivulla. Alla on tarkempia ohjeita eri pyynnöistä (suluissa yleisen tietosuoja-asetuksen artikla).

Potilasasiakirjat

Potilasasiakirjoja koskevat tiedustelut 

Oikeus saada pääsy tietoihin (artikla 15)

Tämä tarkoittaa oikeuttasi saada vahvistus sille, että sinua koskevia tietoja käsitellään ja oikeuttasi tarkistaa tiedot.

Pyyntö on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Pyydämme myös ilmoittamaan, mitä rekisteriä pyyntösi koskee. Työterveyslaitos saattaa tarvittaessa rajoittaa tämän oikeuden käyttämistä arkistoituun tai tieteellisen tutkimuksen aineistoon.

Oikeus tietojen oikaisemiseen (artikla 16)

Tämä tarkoittaa oikeuttasi korjata sinua koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot. Pyyntö on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Pyynnössä on yksilöitävä: mitä tietoa se koskee, miksi tieto on virheellinen ja miten sitä tulisi muuttaa. Työterveyslaitos saattaa tarvittaessa rajoittaa tämän oikeuden käyttämistä tieteellisen tutkimuksen aineistoon. Arkistoitujen tietojen oikaiseminen ei ole mahdollista.

Oikeus siirtää tiedot (artikla 20)

Oikeus siirtää tietoja koskee vain tilanteita, joissa tietojasi on kerätty sopimuksen tai suostumuksen perusteella, niitä käsitellään automaattisesti ja olet itse toimittanut tiedot Työterveyslaitokseen tai ne ovat kertyneet jonkin palvelun tai laitteen käytöstä. Tietojen siirtämiseen ei ole oikeutta arkistosta tai tieteellisen tutkimuksen aineistoista, sillä nämä kuuluvat Työterveyslaitoksen julkisiin tehtäviin.

Pyyntö on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Pyynnössä on yksilöitävä, minkä rekisterin tietoja se koskee sekä minne ja miten tiedot tulisi siirtää.

Vastustamisoikeus (artikla 21)

Voit vastustaa sellaista tietojesi käsittelyä, jota Työterveyslaitos tekee yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai oikeutetun etunsa perusteella. Tämä sisältää myös suoramarkkinointikiellon.

Pyyntö on pääsääntöisesti tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla, mutta suoramarkkinointikiellosta voi ilmoittaa myös puhelimitse tai sähköpostilla. Pyynnössä on yksilöitävä, minkä rekisterin tietoja se koskee sekä miksi vastustat tietojen käsittelyä. Vastustamisoikeutta ei välttämättä ole arkistossa tai tieteellisen tutkimuksen aineistossa oleviin tietoihin.

Oikeus tietojen poistamiseen (”oikeus tulla unohdetuksi”, artikla 17)

Pyyntö on tehtävä omakätisesti allekirjoitetulla asiakirjalla. Huomaa, että oikeutta poistamiseen ei ole, jos henkilötietojasi käsitellään lakisääteisen velvoitteen nojalla tai yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi. Tietojen poistamiseen ei myöskään ole oikeutta arkistosta tai tieteellisen tutkimuksen aineistosta.

Oikeus peruuttaa suostumus (artikla 7)

Suostumuksen peruuttaminen on helpointa tehdä ilmoittamalla siitä suostumuksen antamisen yhteydessä kerrotulle yhteyshenkilölle.

Jos peruutat suostumuksesi koskien tietoja, joita koskee arkistointivelvoite, peruutus toteutetaan siirtämällä tiedot arkistoon. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruutusta suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumusta peruuttaessasi sinun tulee antaa tarvittavat tunnistetiedot, joilla tietosi voidaan yksilöidä rekisteristä.

Yhteystiedot

Postiosoitteet

Työterveyslaitos, PL 40, 00032 Työterveyslaitos

Työterveyslaitos, Tietosuojavastaava, PL 40, 00032 Työterveyslaitos

Työterveyslaitoksen tietosuojavastaava

Puhelin 030 474 2429 tai sähköposti tsv(at)ttl.fi

Luottamuksellisen asian hoitamiseksi voit myös lähettää Työterveyslaitokseen tietoturvallisen viestin. Jotta voit lähettää viestin ja saada siihen vastauksen, sinulla pitää olla toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO

Tietosuojan valvontaviranomaisena toimii Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto, josta saa tietoa henkilötietojen oikeasta käsittelystä ja jonne voi myös tehdä valituksen.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot.