3.10.2013

3.10.2013
Työterveyslaitoksen näkemys THL:n aloitteeseen

THL:n aloitteen merkittävin syy on perusterveydenhuollon avosairaanhoitopalveluiden huono saatavuus. Tämä on johtanut siihen, että viimeisten kymmenen vuoden aikana valtaosa työssä käyvien sairaanhoidosta on siirtynyt työterveyshuoltoon. Tapahtunut kehitys ei ole tarkoituksenmukaista työterveyshuollon toiminnan kannalta.  Ennaltaehkäisevä työterveyshuolto on jäänyt liian vähäiseksi, kun työterveyslääkäreiden työ on alkanut painottua sairausvastaanoton pitämiseen.

Varsinaisen työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työstä aiheutuvia terveysvaaroja kehittämällä työoloja sekä edistää työntekijöiden terveyttä ja työkykyä. Parhaiten tämä toteutuu työpaikkojen, työterveyshuollon, muun terveydenhuollon ja kuntoutusjärjestelmän yhteistyönä. Tällainen työterveyshuolto on työnantajan lakisääteisesti järjestettävä.  Sen sijaan sairaanhoidon järjestäminen on työnantajalle vapaaehtoista. Nyt siitä on tullut henkilöstöetu ja nopeasta lääkärin vastaanotolle pääsystä työterveyshuollon tärkein ominaisuus. Työterveyshuollon palveluntuottajat ovat lisänneet sairaanhoidon tarjontaa ja rekrytoineet lisää lääkärityövoimaa.

Terveydenhuolto on kokonaisuus. Jos joku osa terveydenhuollosta ei toimi, heijastuu se muihin terveydenhuollon osa-alueisiin. Sairaanhoidon toteuttaminen nykyisessä laajuudessa ei tue työterveyshuollon ennaltaehkäiseviä eikä työkykyä edistäviä tehtäviä. Uskomme, että THL:n aloite toteutuessaan johtaisi perusterveydenhuollon lääkäripalveluiden saatavuuden parantumiseen. Tämä auttaisi myös työterveyshuoltoa keskittymään varsinaisiin tehtäviinsä, joita myös sopivassa laajuudessa pysyvä sairaanhoito tukee. Niin työntekijöiden kuin työelämän ulkopuolella olevien kansalaisten työkyvystä ja työhyvinvoinnista huolehtiminen on koko yhteiskunnan etu.

Harri Vainio, pääjohtaja, Työterveyslaitos
Jorma Mäkitalo, Terveys ja työkyky -osaamiskeskuksen johtaja, Työterveyslaitos
Kari-Pekka Martimo, Vaikuttava työterveyshuolto –teeman johtaja, Työterveyslaitos