20.4.2020

Verkkouutinen 

Osa tuulivoimaloiden lähellä asuvista henkilöistä on kertonut elämänlaatua heikentävistä oireista, jotka he ovat yhdistäneet tuulivoimaloiden infraääneen. Tutkimukset kohdistettiin juuri näille alueille, joilla asukkaiden tiedettiin yhdistäneen oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen. Infraääni tarkoittaa hyvin pientaajuista eli matalaa ääntä, jonka taajuus (värähtelyjen lukumäärä sekunnissa) on alle 20 Hz. Infraäänen voi aistia, jos äänenpainetaso on riittävän suuri.

Millaista ääntä tuulivoimalat aiheuttavat lähellä sijaitseviin asuntoihin?

Pitkäaikaismittauksin selvitettiin, millaista ääntä tuulivoimalat aiheuttavat lähellä sijaitseviin asuntoihin. Mittauksia tehtiin yhteensä 308 päivän ajan kahdella eri alueella.

Tuulivoimaloiden tuottamat infraäänitasot ja kuuloaistin herkkyyden mukaisesti painotetut keskiäänitasot olivat tuulivoimatuotantoalueiden lähellä (noin 1,5 kilometrin säteellä) sijaitsevien talojen sisätiloissa samaa suuruusluokkaa kuin kaupunkiympäristössä.

Miten yleistä tuulivoimaloiden infraääneen yhdistetty oireilu pahimmillaan on?

Oireilun yleisyyttä selvitettiin kyselytutkimuksella. Kyselytutkimus kohdistettiin alueille, joilla arvioitiin olevan eniten asukkaiden tuulivoimaloiden infraääneen yhdistämää oireilua.

Lähellä tuulivoimaloita (2,5 kilometrin säteellä) asuvilla oireilu oli melko yleistä, 15 prosenttia vastaajista raportoi oireita. Kun tarkasteltiin koko tutkimusaluetta eli 20 kilometrin säteellä asuvia, oireita raportoi viisi prosenttia vastaajista.

Tuulivoimaloiden infraääneen oireitaan liittävistä kolmasosa luokitteli oireensa vakaviksi ja oireiden kirjo oli hyvin laaja. Heillä oli yleisemmin kroonisia sairauksia sekä toiminnallisia oireita ja häiriöitä. He myös kokivat tuulivoimalat yleisemmin häiritseviksi ja pitivät tuulivoimaloita yleisemmin terveysriskinä kuin henkilöt, jotka eivät liittäneet oireitaan tuulivoimaloiden infraääneen.

Mitä kuuntelukokeissa selvisi tuulivoimaloiden infraäänestä?

Pitkäaikaismittauksista valittiin pahimpia mahdollisia infraäänitilanteita edustavat ääninäytteet hankkeen kuuntelukoeosioon. Kuuntelukokeissa tutkittiin tuulivoimaloiden infraäänen havaitsemista ja häiritsevyyttä sekä infraäänen aiheuttamia fysiologisia vasteita.

Näissä kokeissa osallistujat eivät kyenneet havaitsemaan infraäänen esiintymistä tuulivoimaloiden äänessä. Infraääni ei myöskään vaikuttanut osallistujien kokemaan äänen häiritsevyyteen tai heidän tahdosta riippumattoman hermostonsa stressiä ilmentäviin vasteisiin. Infraäänen havaitsemisessa, häiritsevyydessä tai fysiologisissa vasteissa ei ollut eroa sen mukaan, oliko osallistuja kokenut saavansa aiemmin oireita tuulivoimaloiden infraäänestä vai ei.

Tutkimus tehtiin VTT:n, Työterveyslaitoksen, Helsingin yliopiston ja THL:n yhteistyönä

Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset ja yhteys sairauksiin -hanke toteutettiin osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa. Tutkimuksen toteuttivat monitieteellisenä yhteistyönä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Työterveyslaitos, Helsingin yliopisto sekä THL.

THL toteutti hankkeessa kyselytutkimuksen, jonka avulla haluttiin kuvata erityisesti tuulivoimaloiden infraääneen yhdistetyn oireilun yleisyyttä tuulivoimatuotantoalueiden ympäristössä.

Työterveyslaitos vastasi kuuntelukokeiden koejärjestelyistä. Kuuntelukokeet tehtiin kaksoissokkotestinä, jossa kukaan koetilannetta ohjaavista tutkimushoitajista tai kokeisiin osallistujista ei tiennyt, mitkä ääninäytteet sisälsivät infraääntä ja mitkä eivät.

Kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa vuoteen 2030 linjattiin, että tuulivoiman terveys- ja ympäristöhaitoista tehdään riippumaton ja kattava selvitys. Selvityksen ensimmäinen vaihe, tieteellinen kirjallisuuskatsaus, valmistui vuonna 2017.  Siinä todettiin, ettei tuulivoimaloiden kuuluvan äänen tai infraäänen yhteydestä oireiluun ollut tieteellistä näyttöä, mutta lisätutkimukset ovat perusteltuja. Tämä tutkimus on lisätutkimus, joka täydentää vuoden 2017 kirjallisuuskatsausta.

VNK Policy Brief 11/2020, Tuulivoimaloiden infraääni ja terveys
https://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=34903

Kirjallisuuskatsaus 2017: Tuulivoimaloiden tuottaman äänen vaikutukset terveyteen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia 28/2017. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-229-3

Lisätiedot

Markku Sainio, ylilääkäri, Työterveyslaitos
puh. 040 569 3186, markku.sainio[at]ttl.fi