Hankkeen tuloksena syntyy apuvälineitä asiantuntijatyön ajallisen järjestyksen hahmottamiselle ja jäsentämiselle sekä uusia eväitä itsensä johtamiselle.

Tavoitteet:

  • selvittää ajallisen järjestyksen hallintaa asiantuntijatyössä ja tutkia työn autonomian ja oman työn hallinnan toteutumista sidoksisessa työssä.
  • kuvata ajallista epäjärjestystä asiantuntijatyössä ja työpaikoilla: minkä tyyppisissä töissä ja millaisilla työpaikoilla sitä esiintyy, millaisiin tekijöihin se on yhteydessä ja miten se vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin
  • ennakoida ajallisen epäjärjestyksen laajuutta ja merkitystä tulevaisuuden työelämässä
  • kehittää koetun ajallisen epäjärjestyksen kysymyspatteristo tutkimustoiminnan tueksi
  • tunnistaa ajallista järjestystä edistäviä toimintatapoja
  • tuottaa käytännön työkaluja ajallisen järjestyksen hallintaan.

Hankkeessa kerätään määrällisiä ja laadullisia aineistoja. Kokemuksia työn ajallisesta järjestyksestä kerätään asiantuntijoille suunnatun kyselyn avulla. Haastattelujen kautta syvennetään ymmärrystä ajallisen epäjärjestyksen kokemuksesta ja siitä selviämiseen käytetyistä keinoista. Työsuojeluhenkilöstön ja laajemmin työpaikkojen näkökulma aiheeseen saadaan hyödyntämällä työsuojelupaneelia.

Hankkeessa tuotetaan toimivan ajallisen järjestyksen kriteeristö/kartta työpaikoille ja kootaan infokorteille ideoita ajan järjestyksen jäsentämiseen ja hallintaan. Lisäksi tuotetaan toimenpidesuosituksia työyhteisöjen kehittämisen avainhenkilöille.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.9.2014-31.12.2016.

Rahoittajat

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto.

tsr_logo