Syöpää lukuun ottamatta on vain vähän tietoa työperäisten riskitekijöiden vaikutuksesta viiveellä ilmeneviin sairauksiin. Parkinsonin tai Alzheimerin taudin työperäisistä riskitekijöistä ei toistaiseksi ole riittävästi tutkimustietoa.

Hankkeen tavoitteet

Tavoite on tutkia, lisääkö työntekijöiden pitkäaikainen altistuminen neurotoksisille aineille, kuten liuotinaineille ja metalleille, Parkinsonin tai Alzheimerin taudin riskiä. Tutkimme myös muiden työaltisteiden yhteyttä sairastuvuuteen.

Tutkimusaineisto ja tietosisältö

Tutkimus on valtakunnallinen – kohderyhmä työikäinen väestö. Hankkeessa seurataan tutkittavien sairastumista viiveellä ilmaantuviin aivojen rappeumasairauksiin. Tutkimuksessa hyödynnetään Suomen valtakunnallisia rekistereitä, kuten KELA:n kattavia tietoja Parkinson ja Alzheimer potilaista vuosilta 1980 – 2014, Tilastokeskuksen väestölaskentojen ammattitietoja vuosilta 1970 – 2009, Työterveyslaitoksen (TTL) FINJEM -työaltistematriisin ammattikohtaisia altistumistietoja sekä TTL:n keräämiä työntekijöiden biologisia altistumismittaustietoja.

Tutkimusaineistoon kuuluu 47000 Parkinsonin tautiin sairastunutta ja 134000 Alzheimerin taudin potilasta ja heidän verrokkinsa sekä 30000 työntekijää, joille TTL on tehnyt biologisia altistumismittauksia lyijystä ja orgaanisista liuotinaineista, sekä heidän väestövertailuhenkilönsä.

Tutkimusasetelmat ja altistumisen arviointi

Sairastuvuutta tutkitaan sekä tapaus-verrokkiasetelmassa että kohorttiasetelmassa (biomonitorointiaineistot). Tapaus-verrokki -tutkimuksissa altistuminen arvioidaan väestölaskentojen ammattitietojen ja FINJEM-matriisin avulla. Kohorttitutkimuksissa altistuminen lyijylle ja liuottimille arvioidaan ensisijaisesti biologisten mittausten avulla. Altistuminen muille työaltisteille pohjautuu FINJEM-matriisiin.

Tutkimusaineistot analysoidaan vakiintunein tilastollisin menetelmin. Analyyseissä huomioidaan ikä, sukupuoli, sosioekonominen asema, tupakointi sekä altistuminen muille työaltisteille.

Tulosten hyödyntäminen

Mikäli tutkimuksessa havaitaan työaltistumiseen liittyviä riskejä Parkinsonin taudin ja Alzheimerin taudin syntyyn, antaa tutkimuksesta saatava tieto mahdollisuudet entistä tehokkaampaan työsuojelun ja työterveyshuollon ennaltaehkäisevään toimintaan. Tietoa voivat hyödyntää työsuojelun, työterveyshuollon, yleisen terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon ammattilaiset, sosiaali- ja terveysministeriö ja työministeriö sekä ammatti- ja työnantajajärjestöt.

Aikataulu

2015 – 2020

Rahoittajat

Työsuojelurahasto

Hankekokonaisuutta on rahoittanut myös United States Department of Health and Human Services – National Institutes of Health – National Institute of Environmental Health Sciences.

Yhteystiedot

Markku Sallmén, vanhempi tutkija
Työterveyslaitos
puh. +358 43 8258288
s-posti: markku.sallmen@ttl.fi