Hankkeessa kehitetään ratkaisuja nuorten työpaikkaohjaamiseen. Tavoitteena on toisaalta lisätä työpaikkojen valmiuksia nuorten ohjaamiseen, toisaalta kehittää työpaikkojen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä, mikä sujuvoittaa nuorten siirtymiä koulutuksesta työhön. Hankkeessa paikallisesti luotuja hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti työpaikkojen ja oppilaitosten yhteistyön tueksi.

Hankkeen tulokset

Ammattitaitoa Yhdessä -hankkeessa on valmistunut materiaalia, josta hyötyvät niin työpaikka, oppilaitos kuin opiskelijakin:

  • Uudista Yhteistyötä! Käytännön työkaluja työpaikka-oppilaitos yhteistyön kehittäjille -opas tarjoaa vinkkejä yhteistyön kehittämiseen.
  • Tietokortti työpaikkaohjaajille. Hyvinvointia tukeva opiskelijoiden ohjaus ja perehdytys antaa avaimia tulevaisuuden ammattilaisten ohjaukseen.

Oppaat voi ladata alta (pdf) tai tilata painettuina hankekumppanimme TSL:n kautta.

Hankkeen tavoitteena on

  • selvittää työpaikkojen valmiuksia nuorten ohjaamiseen ammatillisen koulutuksen uudistuessa
  • kehittää toimintamalleja, jotka edistävät sekä työpaikkojen valmiuksia ohjaamiseen että yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa
  • selvittää muutospajaprosessin ja sen aikana kehitettyjen toimintamallien vaikutuksia työpaikkatasolla ja oppilaitosyhteistyössä.

Hankkeen toteutus

Työterveyslaitos toteuttaa verkkokyselyn, jossa selvitetään työpaikkojen valmiuksia, olemassa olevia nuorten ohjaamisen ja perehdyttämisen käytäntöjä sekä kehittämistarpeita ammatillisen koulutuksen uudistuksessa. Verkkokyselyn avulla saadaan arvokasta tietoa keskeisistä kehittämiskohteista ja -tarpeista, joita voidaan hyödyntää nuorten sujuvien siirtymien edistämisessä, työpaikan ohjaustoiminnan kehittämisessä sekä työpaikkojen ja oppilaitosten välisen yhteistyön kehittämisessä.

Hankkeen muutospajoissa kehitetään menetelmiä, jotka edistävät yhteistyötä työpaikkojen ja ammatillisten oppilaitosten välillä sekä lisäävät työyhteisöjen jäsenten valmiuksia nuorten ohjaamiseen. Samalla tutkitaan laadullisin ja määrällisin keinoin muutospajaprosessin vaikutuksia työpaikkojen henkilöstön valmiuksiin ja sisäiseen yhteistyöhön sekä työpaikkojen ja oppilaitosten väliseen yhteistyöhön.

Yhteistyökumppanit

Hankkeen päätoteuttaja on Työväen Sivistysliitto TSL ry. Osatoteuttajia ovat Työterveyslaitos, Kiipulasäätiö / Kiipulan ammattiopisto, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Teollisuusliitto. Lisäksi hankkeeseen osallistuu useita julkisen ja yksityisen sektorin työpaikkoja.

Aikataulu

Hankkeen toiminta-aika on 1.3.2018–30.7.2020.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto (ESR) / Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Työterveyslaitos sekä muut osatoteuttajat.