Maaseudun yrittäjät ja heidän kanssaan työskentelevät neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekevät asiantuntijat kokevat maatalouden rakennemuutoksen, digitalisaation etenemisen ja ilmastonmuutoksen vuoksi epävarmuutta tulevaisuudesta. Työn muutoshaasteet ja epävarmuus tulevaisuudesta haastavat työhyvinvointia ja työkykyä.

Eri toimijoiden vahvaa ja uudenlaista yhteistyötä tarvitaan asiakkaiden palvelun, koulutuksen sekä maaseudun elinvoimaisuuden vahvistamiseksi. Sujuvan yhteistyön edellytys on yhteinen näkemys asiakkaiden tarpeista ja niitä tukevista toimintakäytännöistä. Tämä näkemys auttaa hahmottamaan sitä, miten oma työ muuttuu ja mihin suuntaan sitä on tarpeen kehittää sekä millaisia haasteita työn muuttuminen aiheuttaa myös työkyvylle mukaan lukien osaaminen ja työhyvinvoinnille.

Hyvinvoiva työyhteisö kykenee kehittämään uudenlaisia luovia ratkaisuja muutoksessa menestymiseen ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Onnistunut yhteistyö puolestaan ruokkii työhyvinvointia. Tässä hankkeessa uutta on se, että työn kehittäminen toiminnan sujuvuuden lisäämiseksi ja työhyvinvoinnin kehittäminen kytketään yhteiseksi, toisiinsa kietoutuneeksi prosessiksi. Perinteisesti työn kehittäminen ja työhyvinvoinnin kehittäminen on toteutettu irrallisina ja erillisinä kehittämistoimenpiteinä.

Hankkeen tavoitteet, toteutus ja tulos

AMMU-hankkeen tavoitteena on kehittää sekä ProArgia Oulun ja Oulun Ammattikorkeakoulun välistä yhteistyötä että asiantuntijoiden työhyvinvointia ja työtä.

Hankkeen aikana etsitään, pilotoidaan ja testataan työtä kehittäviä ja työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä. Uusia toimintamalleja etsitään sekä työyhteisö- että yksilötasolla.

Hankkeessa kytketään uudella tavalla yhteen työn ja työhyvinvoinnin kehittäminen.

Yhteisen muutoskuvan hahmottamisen pohjalta yhteistyökumppanit paikantavat toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämistarpeet. Menetelminä tässä työssä käytetään Työn kehityskartta -menetelmää ja Sytyttäjä-työpajamallia. Kehittämistarpeiden tunnistamisen pohjalta rakennetaan uusia yhteistyömuotoja ja työhyvinvoinnin tukemisen keinoja. Näin edistetään työn sujuvuutta ja tuloksellisuutta sekä työhyvinvointia.

Hankkeen tuloksena luodaan monipaikkaisen asiantuntijatyön verkkovälitteinen kehittämismalli, joka vastaa asiakkaiden ja koulutuksen tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä. Malli yhdistää työn kehittämisen toimet sekä työkyvyn ja työhyvinvoinnin edistämisen käytännöt muuttuvassa toimintaympäristössä.

Yhteistyömallin kehittämiseen osallistuvat ProAgria Oulun / Oulun Maa- ja kotitalousnaisten sekä OAMK/Luonnonvara-alan neuvonta-, opetus- ja kehittämistyötä tekevä asiantuntijahenkilöstö, johto ja esimiehet. Kehittämisen tuen tarjoaa Työterveyslaitos.

Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää muut vastaavat asiantuntijatyötä tekevät organisaatiot, maatilat, maaseudun yritykset, niiden yrittäjät ja työntekijät sekä alan opiskelijat. Lisäksi hankkeen tulokset ovat sovellettavissa monipaikkaisissa yhteistyöverkostoissa muillakin aloilla.

Aikataulu

1.11.2020–31.7.2023

Rahoittajat

Euroopan sosiaalirahasto ESR ja  Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Hankeyhteistyö

ProAgria Oulu / Oulun maa- ja kotitalousnaiset, päätoteuttaja

Oulun Ammattikorkeakoulu /Luonnonvara-ala