Hankkeen tavoitteet

Digitaalinen murros edistää työn tuottavuutta ja hyvinvointia, mutta uhkaa myös syventää eriarvoisuutta työelämässä synnyttämällä palkansaajien välisiä digitaalisia kuiluja. Digitaaliset kuilut lisäävät ihmisten työelämästä ja yhteiskunnasta syrjäytymisen uhkaa, vaikeuttavat mahdollisuuksia pidentää työuria ja nostaa työllisyysastetta sekä heikentävät työhyvinvointia ja ilmapiiriä työpaikoilla.

Digitaalisia kuiluja on kolmenlaisia. Ensimmäinen kuilu on niiden välillä, jotka käyttävät ja jotka eivät käytä digitaalitekniikkaa työssään. Toinen kuilu vallitsee niiden välillä, joilla on kyky ja mahdollisuus käyttää digitaalitekniikkaa taitavasti ja monipuolisesti työssään ja niiden, joilla tätä ei ole. Kolmas kuilu on niiden välillä, jotka kykenevät hyötymään digitalisaatiosta vahvistamalla omaa asemansa ja mahdollisuuksiaan ja niiden, joiden asema ja mahdollisuudet pikemminkin heikkenevät. Kutsumme näitä kuiluja käyttökuiluksi, käyttötapakuiluksi ja hyödyntämiskuiluksi.

Hankkeen toimenpiteet

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa (1.1.–30.6.2020) muodostamme Tilastokeskuksen vuoden 2018 työolotutkimuksen aineistojen avulla tilastollisesti yleistettävän kuvan digitaalisista kuiluista palkansaajien keskuudessa. Tämän perusteella teemme tutkimuksen toisessa vaiheessa (1.7.2020–31.3.2021) syventäviä haastatteluja ja analysoimme organisaatioita, jotka ovat menestyksellisesti estäneet tällaisten kuilujen syntymistä. Tutkimuksen kolmannessa vaiheessa (1.4.2021–31.10.2021) järjestämme työpajoja, joissa jalostamme tutkimustuloksemme konkreettisiksi kehittämisehdotuksiksi digitaalisten kuilujen kaventamiseksi, ylittämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Tutkimus toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen, julkisten viranomaisten ja projektiin osallistuvien työorganisaatioiden kanssa. Sen yhteydessä tuotamme raportit tilastollisen analyysin tuloksista ja kehittämisehdotuksista sekä joukon tieteellisiä artikkeleita, blogikirjoituksia ja muita kirjoituksia.

Aikataulu

2020–2021

Rahoittajat

Työsuojelurahasto ja Työterveyslaitos