Keskeisiä uni-valvetilaan, sairauspoissaoloihin, työtapaturmiin ja työn ja muun elämän yhteensovittamiseen vaikuttavia vuorotyön työaikapiirteitä ovat mm. peräkkäiset ilta- ja yövuorot, lyhyet (< 11 tuntia) vuorovälit, työvuoron pituus, ja vaikutusmahdollisuudet työaikoihin. Erityisesti yövuorojen määrä ja organisointi liittyvät myös vakaviin terveysriskeihin kuten rintasyöpään ja sydän- ja verenkiertoelinten sairastuvuuteen.

Työterveyslaitoksen liikennevalosuositukset ergonomiseen vuorosuunnitteluun ovat olleet laajasti käytössä Suomessa vuodesta 2015 lähtien lähes kaikissa sairaanhoitopiireissä. Esim. Titania® -vuorosuunnittelu -ohjelmistoihin liitettävällä, ja Työterveyslaitoksen suosituksiin perustuvalla vuoroergonomian tarkastus -toiminnallisuudella on voitu SOTE-alalla arvioida ja korjata vuorolistoja esim. työvuorojen pituuteen, ajoitukseen, vapaa-päiviin ja palautumisaikoihin liittyen.

Vuoden 2020 alusta astui voimaan uusi työaikalaki, joka edellyttää jaksotyön suunnittelussa pidempiä vuorokausilepoja ja pitkien yövuoroputkien vähentämistä. Työaikalainsäädännön muutokset antavat lisähaasteita vuorojen suunnittelulle. Vuonna 2020 levisi COVID-19 pandemia Suomeen ja lienee osaltaan lisännyt työaikojen kuormittavuutta SOTE-alalla.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tutkimuksellisena tavoitteena on tutkia Työterveyslaitoksen vuoroergonomia-suosituksia tukevien suunnitteluohjelmistojen käytön, sekä COVID-19 pandemian ja työaikalain vaikutuksia ja vaikuttavuutta SOTE-sektorin työaikoihin, työhyvinvointiin, sairauspoissaoloihin ja työtapaturmiin.

Hankkeen kehittämisosassa tuotamme hankkeeseen osallistuville organisaatioille ja viiteryhmille vuositason palautetta työaikojen muutoksista liittyen työaikalain ja COVID-19 pandemian vaikutuksiin, sekä liittyen organisaatioiden omaan kehittämistyöhön. Laadimme suosituksia vuoroergonomia- ja optimointiohjelmistojen jatkokehittämiseksi. Hanke tuottaa algoritmipohjaisen internet-sovelluksen tapaturmariskin arvioimiseksi vuorokiertoon liittyen.

Aineisto

Tutkimushanke hyödyntää päivittäisiä työaika- ja sairauspoissaolotietoja sisältävää työaikatietoa SOTE-sektorilta, sekä niihin yksilötasolla linkattavia tapaturmatietoja 23 sairaanhoitopiiristä ja kaupungista vuodesta 2008 vuoden 2021 loppuun. Sairaanhoitopiirit ovat aiesopimusten perusteella HUS, EPSHP, KHSHP, KSSHP, PSHP, PPSHP, PSSHP, SatSHP, VSHP, VSSHP, ja useiden kaupunkien SOTE-yksiköt (esim. Espoo, Helsinki, Vantaa, Oulu, Tampere ja Turku). Kunta-alan seurantatutkimukseen (FPS) liitetty työaika- ja sairauspoissaolokohortti kattaa noin 220 000 henkeä ja yli 200 miljoonaa työpäivää.

Aikataulu

1.8.2021 – 31.5. 2024

Rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos, CGI Suomi Oy, sairaanhoitopiirit ja kaupungit.

Vastuuhenkilö

tutkimusprofessori Mikko Härmä (Mikko.Harma@ttl.fi)