turvapuisto_kuva

Rakennusala on kansallisten ja kansainvälisten tilastojen sekä tutkimusten mukaan yksi tapaturmaherkimmistä toimialoista. Joidenkin isojen rakennuskonsernien hyvistä esimerkeistä huolimatta rakennusalalla ei ole pystytty uudistamaan ja kehittämään työ- ja toimintatapoja riittävästi työturvallisuuden parantamiseksi.

Rakennusala tarvitsee uudenlaisia aloitteita työturvallisuuden kehittämiseksi. Turvapuisto tarjoaa käytännönläheisen tavan kouluttaa osallistujia rakennusalan eri työvaiheisiin sekä niiden turvalliseen suorittamiseen sekä havainnollistamaan niitä työmaan eri osapuolia, joiden panosta vaaditaan työvaiheen suorittamiseen.

Tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kahden suomalaisen Turvapuiston toiminnan ja koulutusten vaikuttavuutta työturvallisuuden tasoon yritystasolla. Toinen puistosta on perustettu Espooseen vuonna 2009 ja toinen Ouluun vuonna 2014.

Toteuttaja ja rahoitus

Tutkimuksen toteuttivat sopimusosapuolina Työterveyslaitos, Oulun yliopisto, Sinenkaari Oy ja Aalborgin yliopisto (Tanska). Tutkimuksen toteutukseen osallistuivat seuraavat yritykset: Rudus Oy, Skanska Talonrakennus Oy, Lujatalo Oy, ISS Palvelut Oy, Fira Oy ja Consti Oy.

Hanketta rahoittivat Työterveyslaitos, Sinenkaari Oy, Oulun yliopisto, Aalborgin yliopisto ja Työsuojelurahasto.

Tutkimustuloksista

Turvallisuushavaintojen määrä rakennusalan yrityksissä on noussut voimakkaasti erityisesti kolmen viimeisen vuoden aikana. Tapaturmataajuus on laskenut samanaikaisesti kohdeyrityksissä. Tämä on myös aikajakso jolloin Turvapuisto Pohjois-Suomi on ollut toiminnassa, mikä tarjoaa mahdollisuuden pohdinnalle kytkeytyvätkö myönteinen kehitys ja turvapuistovierailut toisiinsa.

Tärkeimpinä oppimista tukevina asioina turvapuistokoulutuksessa nousivat haastatteluissa esiin seuraavat asiat:

 • Havainnolliset työnkuvaukset ja onnettomuuksien demonstrointi ja ongelmien selkeä esittäminen sekä suojautuminen.
 • Puiston hyödyllisyyden etenkin opiskelijoille ja pitivät sitä hyvänä perehdytyspaikkana kaikille alalla toimiville.
 • Suojauksien ja suojainten käytön hyvä esittely
 • Vaikutus turvallisuusilmapiiriin ja -asenteisiin.
 • Puiston hyödyntäminen suunnittelijoiden ja arkkitehtien opastamiseen olisi hyödyllistä
 • Nosturityön demonstraatiota videon avulla pidettiin hyvänä opettavaisena rastina
 • Kaivantojen sortumisriskin ja tuentojen esittämistä pidettiin erityisen hyödyllisenä
 • Koti- ja vapaa-ajan tapatumien ennaltaehkäisy sopisi hyvin tähän yhteyteen
 • Puiston kehittäminen elämyksellisempään ja kokeiluja sallivaan suuntaan olisi toivottavaa

Turvapuisto on osoittautunut hyödylliseksi innovaatioksi rakennusalan työturvallisuuskoulutuksen oppimisympäristönä. Puiston kehittämiselle on paljon erilaisia mahdollisuuksia ja sen laajentaminen myös muille toimialoille kuten esimerkiksi prosessiteollisuuteen, kuljetukseen ja varastointiin, terveys- ja sosiaalipalveluun on toivottavaa. Se toimii myös erinomaisena verkostoijana yritysten ja erilaisten oppilaitosten ja intressiryhmien välillä. Suomessa toimivat turvapuistot ovat saaneet myös kansainvälistä huomiota ja esimerkiksi Tanskaan ollaan suunnittelemassa vastaavaa puistoa. Kiinnostusta on ollut myös Ruotsin suunnasta. Kolmas turvapuisto Suomeen valmistui kesällä 2017 Kuopioon.

Kuva 6. Kaivantojen tuentaa kuvaava rasti Espoossa (kuva: Tuula Räsänen).

Kehittämisehdotukset työpaikoille

Rakennusalalla toimitaan yhteisellä työpaikalla. Eri organisaatioiden yhtäaikainen toiminta, moninapainen johtajuus, sekä erilaisten toimintakulttuurien törmääminen asettavat haasteita yrityksille työturvallisuuden suhteen. Keskeiset suositukset työturvallisuuden kehittämiseksi liittyvät vastuusuhteiden selventämiseen, sekä koulutuksen ja vuorovaikutuksen parantamiseen:

 • Tehdään selkeitä sopimuksia, joissa käyvät yksiselitteisesti ilmi yhteisen työpaikan vastuu- ja työnjohtosuhteet
 • Perehdytetään jokainen yhteisellä työpaikalla työskentelevä henkilö työpaikan alihankintaketjuihin ja niihin liittyviin työnjohto- ja vastuukysymyksiin.
 • Johdon ja esimiesten asenne ja tuki työturvallisuustyössä sekä jokaisen työntekijän oma osallistuminen työturvallisuustyöhön
 • Työntekijöiden omaehtoisen turvallisuusajattelun edistäminen, työntekijöiltä tulevan palautteen kuuntelu ja siihen reagoiminen
 • Alihankkijoiden osallistaminen työturvallisuustyöhön, osaamisen ja vastuun varmistaminen osana sopimuksia
 • Työsuojeluasioiden käsittely linjassa: esimies ottaa vastuuta tarvittavista korjauksista, ei salli turvatonta toimintaa kiiretilanteissakaan
 • Työturvallisuustyötä tehdään yhteistyössä esimiesten, työntekijöiden, alihankkijoiden ja työterveyshuollon kesken.
 • Tiedon kulkua edistävien kommunikaatiomenetelmien ja -välineiden kehittäminen ja käyttöönotto työpaikan viestinnässä
 • Muutos- ja poikkeustilanteille laaditaan omat johtamisen ja tiedonkulun käytäntönsä.
 • Virtuaalitodellisuuden (VR) hyödyntäminen rakennusalan turvallisuuskoulutuksessa (turvapuistot) voisi olla hyödyllistä

 Tutkimusraportti

Turvapuistot työturvallisuuskoulutuksen oppimisympäristöinä. Työterveyslaitos 2017.
URN:ISBN 978-952-261-723-1 (PDF)

Tietoa turvapuistoista

Pohjois-Suomen turvapuisto 

Turvapuisto Espoo

Tietoa jatkotutkimuksesta

Modernia turvallisuusoppimista rakennusalalle Mosac