Työterveyshuollon ja työpaikan toimivilla yhteistyökäytännöillä edistetään työntekijöiden työkykyä ja työssä jatkamista. Työelämän digimurros kuitenkin haastaa työterveyshuoltoja ja työpaikkoja uudenlaisten toimintamallien käyttöönottoon sekä uusien yhteistyö- ja vuorovaikutustapojen luomiseen.

Perinteisten lähitapaamisten sijaan yhteistyötä tehdään yhä enemmän etäyhteyksillä. Myös työterveysneuvotteluja, joita käydään työntekijän, työnantajan ja työterveyshuollon edustajan kesken hakiessa ratkaisuja työntekijän työssä jatkamiseen voidaan toteuttaa etäyhteyksillä.

TAVOITTEET

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa etätyöterveysneuvotteluiden toteutumisesta ja käytänteistä osana työterveyshuollon ja työpaikan työkyvyn tuen prosesseja.

Tavoitteena on kuvata etätyöterveysneuvottelun vuorovaikutusprosesseja ja -käytäntöjä, joiden avulla voidaan osallistaa neuvottelun eri osapuolet yhteiseen päätöksentekoon sekä edistää eri näkökulmien esiin tuomista.

aineisto ja menetelmät

Tutkimuksessa kerätään aineistoa kymmenestä työterveysneuvottelusta, jossa ainakin yksi neuvottelun keskeisimmistä osallistujista (työntekijä, työpaikan tai työterveyshuollon edustaja) osallistuu neuvotteluun etäyhteydellä.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon palveluntuottajien kanssa ja työterveyshuollon edustajat toimivat hankkeessa neuvottelutapausten rekrytoijina.

tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen tuloksien pohjalta koostetaan verkossa vapaasti saatavilla olevaan Työterveysneuvottelu -ratkaisuja työhön – oppimisohjelmaan uusi osio etätyöterveysneuvottelujen toimintamalleista.

Hankkeessa tuotetaan uutta tieteellistä tietoa siitä,

  • miten etätyöterveysneuvottelut toteutuvat osana työkyvyn tuen prosessia ja
  • miten etätyöterveysneuvotteluissa edistetään yhteistä päätöksentekoa ja tuetaan kaikkien osapuolten mahdollisuuksia osallistua keskusteluun.

AIKATAULU

2.8.2021–31.12.2023

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen yhteistyössä Tampereen yliopiston kanssa.

rahoittajat

Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos ja Tampereen yliopisto