Hankkeen tavoitteet

Suun terveydenhuolto on läpikäynyt 2000-luvulla monia lainsäädännöllisiä muutoksia, jotka ovat heijastuneet hammaslääkäreiden jokapäiväiseen työhön ja muuttaneet sitä olennaisesti vaativammaksi. Esimerkiksi terveyskeskushammaslääkärien työuupumus on selvästi muuta työväestöä yleisempää. Toisaalta tutkimuksessa on havaittu monia hammaslääkärien työssä kannattelevia voimavaroja. Maakunta- ja sote-uudistus synnyttävät epävarmuutta, ja jälleen on tärkeää tutkia, miten hammaslääkärien työhyvinvointi kehittyy näiden muutosten alla.

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella useiden tekijöiden tämänhetkistä tilaa ja kehittymistä, mukaan lukien työolot (työn vaatimukset ja voimavarat), työhyvinvointi (työn imu, työtyytyväisyys, työuupumus, työholismi), muutoskokemukset, terveys, työkyky, eläköitymisaikomukset sekä työn ja perheen yhteensovittaminen. Tarkastelemalla työn myönteisiä mahdollisuuksia hyvinvoinnin edistämisessä tutkimus tuottaa tietoa kestävän uudistumisen toteuttamiseen ja työn voimavarojen vahvistamiseen suun terveydenhuollossa.

Tuloksista raportoidaan yleistajuisesti ammattikunnalle suunnatuissa julkaisuissa ja valtakunnallisissa tapahtumissa sekä kansallisissa ja kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa. Näin tutkimusta hyödynnetään laajemminkin suomalaisen työelämän kehittämisessä.

Vuonna 2019 toteutetaan viides hammaslääkäritutkimus, jonka aiemmat kyselyt on toteutettu vuosina 2003, 2006, 2010 ja 2014. Pitkittäisseuranta mahdollistaa ammattikunnan työolojen ja työhyvinvoinnin nykytilan selvittämisen lisäksi näiden asioiden kehittymisen ja niihin vaikuttavien mekanismien tutkimisen. Tutkimuksen kyselylomake lähetetään kaikille Suomessa työskenteleville työikäisille hammaslääkäreille.

Aikataulu

Vuonna 2019 kyselylomakeaineisto kerätään tammi–maaliskuussa, tulokset saadaan vuoden 2019 aikana.

Rahoittajat

Hammaslääkäriliitto ja Työterveyslaitos