Tutkimushankkeen tarkoitus ja sisältö

HUMTOOL- hanke on osa SAFIR2018- ydinturvallisuuden nelivuotista tutkimusohjelmaa ja sen rahoittavat pääosin työ- ja elinkeinoministeriön alainen valtion ydinjäterahasto (VYR) sekä omalla tutkimusrahapanoksellaan Työterveyslaitos. HUMTOOL kuuluu yhtenä osiona CORE-hankekokonaisuuteen, jossa kehitetään ydinvoimaturvallisuutta tukevia operatiivisia käytäntöjä mm. interventioiden ja uusien työkalujen avulla (Crafting Operational Resilience in Nuclear Energy). Core-hanketta toteuttavat yhteistyössä Työterveyslaitos ja VTT. Hankkeen tuloksia voivat hyödyntää mm. ydinvoimalaitokset ja alan viranomaiset.

Tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena on muokata aiemmin lennonvarmistuksen turvallisuuspoikkeamien analysoinnissa käytetty inhimillisten tekijöiden työkalu (HF tool; Teperi, Leppänen, Norros, 2015) ydinvoimatuotantoon sopivaksi. Työkalun käyttöä testataan käyttötapahtumien analysoinnissa ja niistä oppimisessa.

Tutkimuksen toteutus

Projektissa käytetään dokumenttianalyysiä, yksilö- ja ryhmähaastatteluita sekä tutkintatyöpajoissa kertyvää interventiomateriaalia. Vuonna 2018 voimalaitosten henkilöstö kutsutaan kaksivaiheiseen verkkoaivoriiheen, jonka tarkoituksena on kerätä henkilöstön kokemuksia käyttötapahtumista (OE) oppimisesta omassa organisaatiossaan.

Aikataulu

1.1.2015–31.12.2018

Rahoittajat

SAFIR 2018 –ohjelma ja Työterveyslaitos.