Organisaatiot pohtivat tilaratkaisujaan monenlaisten haasteiden edessä. Yhteiskunnalliset säädökset ja sopimukset edellyttävät energian säästöön tähtääviä toimenpiteitä ja organisaatiot tavoittelevat kustannussäästöjä kiinteistökuluissa. Energia- ja tilatehokkuus ovatkin keskeisiä tavoitteita korjaushankkeissa.

Monitilatoimistoja on esitetty yhdeksi ratkaisuksi tilatehokkuuteen pyrittäessä. Tällöin tavoitteena on muunneltava tilakonsepti, jossa on tarjolla erilaisia tiloja kulloisellekin työtehtävälle. Organisaatiot toivovat monitilaratkaisun edistävän uutta työn tekemisen kulttuuria, jolle on ominaista osaamisen jakaminen ja yhteistyö, luovuus sekä entistä parempi työn laatu ja tuottavuus.

Toimistoympäristöjen muutoksen tueksi tarvitaan tutkimustietoa niin strategialähtöisten tilamuutosprosessien hyvistä käytännöistä ja kehittämistapeista kuin monitilatoimistojen käytettävyydestä ja tilan käyttäjien työhyvinvoinnista. On tärkeää, että uusista monitilatoimistoista kehittyy ympäristöjä, jotka tukevat henkilöstön työhyvinvointia ja työssä jaksamista sekä edistävät yhteiskunnallisesti merkittävää työurien jatkamisen tavoitetta.

Hankkeen tavoitteena on

  • tutkia ja analysoida tilamuutosprosessien toteutustapoja
  • arvioida toteutettuja monitilaratkaisuja käytettävyyden, työhyvinvoinnin ja tuottavuuden näkökulmista
  • kehittää tilamuutoksen hyviä käytäntöjä yhteistyössä tutkijoiden, tilan käyttäjien, työympäristökonsulttien, suunnittelijoiden, kiinteistön omistajien, työterveyshuollon ja työsuojelun edustajien kesken

Tulosten hyödyntäminen

Hankkeeseen osallistuvat kohdetyöpaikat saavat suoraa hyötyä kehittämishankkeesta: seurantatietoa muutosprosessin onnistuneisuudesta ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä mahdollisista tilojen ja toimintatapojen jatkokehitystarpeista. Hanke tuottaa lisäksi yleistettävää ja laajalti hyödynnettävää tietoa monitilatoimistojen käytettävyyttä ja työhyvinvointia edistävistä ratkaisuista ja toimintatavoista tilamuutosprosesseissa sekä niiden kehittämistarpeista. Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää tulevien monitilatoimistojen suunnittelussa.

Aikataulu

Hanke alkoi kesäkuussa 2014 ja päättyi joulukuussa 2016.

Toteuttaja ja rahoittajat

Hankkeen toteuttaa Työterveyslaitos. Työterveyslaitoksen lisäksi hanketta rahoittaa Senaatti-kiinteistöt.

Yhteistyökumppanit

Senaatti-kiinteistöt, Workspace Oy ja Rdigo Oy

hyvakas-interior-design