Tulevaisuuden työssä individualisoitumisen, monipaikkaistumisen ja moniarvoistumisen trendit asettavat haasteita työelämässä tapahtuvalle, työn merkityksellisyyden ja tuottavuuden kannalta tärkeälle yhteisöllisyyden rakentumiselle. Hyvän työelämän ehdot ja uudet työelämän hyveet ovat edellytyksiä kestävälle taloudelle ja menestykselle.

Tutkimuskysymykset käsittelevät yhteisöllisyyden rakentumista uutta työtä koskevissa teorioissa, uudenlaisissa tiloissa ja työpaikoissa sekä työntekijöiden kokemuksissa. Yhteisöllisyyden rakentumista tutkitaan etnografian, toimintatutkimuksen ja käsiteanalyysien menetelmin. Aineistoa kerätään erilaisissa työpaikoissa ja työtiloissa Suomessa, Tukholmassa ja New Yorkissa.

Tulokset

Tutkimustuloksina saadaan uutta tietoa siitä, miten osallisuus ja kuuluminen, eräänlainen työntekijäkansalaisuus, rakentuvat tulevaisuuden työssä. Interventiotutkimus antaa tietoa myönteisyyden ja läsnäolon merkityksestä yhteisöllisyydelle, työhyvinvoinnille, innovatiivisuudelle ja tuloksellisuudelle. Tutkimushankkeeseen nivoutuu käytännön kehittämishankkeita.

Osallistujat ja rahoittaja

Tutkimushankkeeseen osallistuu tutkijoita neljästä eri tutkimusorganisaatiosta. Tutkimusaineistot kerätään osittain yhteistyössä, ja tutkijat eri organisaatioista käyttävät yhteisiä aineistoja.

Rahoittaja

Tutkimushanketta rahoittaa Tekes.

Tutkimuksen yhteistyökumppaneita ja kohdeorganisaatioita

Koskisen Oy
Kulmahuone
+Studio
Kolonien (Tukholma, SWE)
Bat Haus (New York, USA)
New Work City (New York, USA)
Microsoft Oy
Bare Bone Business

Tutkimusorganisaatiot ja projektipäälliköt

Jyväskylän yliopisto, yliopistonlehtori Tiina Kontinen
Tampereen yliopisto, tutkimusjohtaja Kirsi Heikkilä-Tammi
Työterveyslaitos, erikoistutkija Pia Houni
Åbo Akademi, yliopisto-opettaja Nina Kivinen