Tavoitteet

Hyvinvointia laivatyöhön -tutkimuksen tarkoituksena on selvittää merenkulkijoiden terveyttä, laivatyöaltisteita ja varustamoiden työterveysyhteistyötä sekä näiden kehittämistarpeista. Tutkimuksella saadaan tietoa

  • merenkulkijoiden terveydestä, ammattitaudeista ja työkyvyttömyyseläkkeistä,
  • laivatyöolosuhteista, altisteista ja työtapaturmista,
  • varustamoiden työterveyshuoltopalveluista ja työkyvyn tuen käytännöistä.

Tutkimuksen TOTEUTUS

Tutkimuksen toteuttaa Työterveyslaitos. Tutkimuksessa kerätään tietoa useista lähteistä.

1. Kyselytutkimus ja dokumenttiaineiston keruu varustamoilta

Hankkeessa toteutetaan kyselytutkimus varustamoille. Kyselyllä selvitetään varustamoilta työterveyshuollon toimintaa ja työkyvyn tuen käytäntöjä. Kysymyksillä kerätään tietoa mm. sairauspoissaoloista, ammattitaudeista, terveystarkastuksista, työpaikkaselvityksistä, työkyvyn tuen ja työterveysyhteistyön toimintamalleista sekä työterveyshuollon kehittämisestä.

Varustamoilta pyydetään lisäksi seuraavat dokumentit tutkimuskäyttöön: työterveyshuollon toimintasuunnitelma, alusten työpaikkaselvitysraportit ja työn vaarojen ja haittojen riskinarviointiselvitykset sekä päihdeohjelma. Näiden avulla syvennetään kyselyllä kerättyä tietoa työterveyshuollon kanssa sovituista toimintatavoista, työkykyä tukevista käytännöistä, laivatyön terveydellisistä haitta- ja kuormitustekijöistä sekä tapaturmavaaroista.

2. Työterveyslaitoksen rekisterit

Tutkimuksessa hyödynnetään Työterveyslaitoksen ylläpitämiä rekistereitä. Työperäisten sairauksien rekisteristä saadaan tietoa ammattitautidiagnooseista ja ammattitautiepäilyistä merenkulkijoilla. Laivaväen lääkärintarkastustodistusrekisteristä ja poikkeuslupalausuntorekisteristä selvitetään laivaväen terveydentilaa, sairastavuutta ja terveysriskejä. Rekisteriaineistoja käsitellään anonymisoituina, eivätkä aineistot sisällä henkilötietoja.

3. Tapaturmavakuutuskeskuksen ja Merimieseläkekassan tilastot

Tapaturmavakuutuskeskuksen tilastoista kootaan tietoa merenkulkijoille sattuneista työtapaturmista ja sattumisolosuhteista (esim. työtehtävä, työsuoritus, vahingoittumistapa, työympäristö, vamman laatu, vahingoittunut kehonosa). Merimieseläkekassan tilastoista tarkastellaan merenkulkijoiden työkyvyttömyyseläkkeiden määriä ja syitä.

4. Aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskertomukset ja rekisterit

Tutkimuksen dokumenttiaineistona käytetään lisäksi Aluehallintoviraston työsuojelun tarkastuskertomuksia ja muita saatavilla olevia rekisteritietoja.

Tulokset

Tutkimuksen tuottama tieto tukee varustamoita työturvallisuuden, työterveysyhteistyön ja työhyvinvoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä. Varustamoiden työterveyshuollot voivat hyödyntää tutkimuksen tuloksia merialan erityispiirteet huomioivien toimintamallien kehittämiseen. Lisäksi tulokset palvelevat muita merenkulkijoiden terveydestä, työkyvystä, työoloista ja työterveyshuollon toiminnasta kiinnostuneita tahoja kuten eläke- ja tapaturmavakuutusyhtiöt, alan työmarkkinatoimijat ja muut järjestöt.

Tutkimuksessa kerättyä tietoa tullaan jatkokäyttämään tutkimuksen päättymisen jälkeen. Tietoa hyödynnetään merenkulun työterveyshuollon hyvät käytännöt -oppaan kirjoittamistyössä.

aikataulu

Tutkimus on käynnistynyt toukokuussa 2021 ja päättyy joulukuussa 2022.

Rahoittajat

Tutkimuksen rahoittavat Merimieseläkekassa ja Työterveyslaitos.