Ilmastonmuutos monitahoisine vaikutuksineen aiheuttaa kokonaisvaltaista työelämän murrosta. Murros vaikuttaa niin yksilöihin, organisaatioihin kuin koko suomalaiseen yhteiskuntaan. Vaikutukset voivat olla suoria tai epäsuoria: sääolojen muutoksia tai ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen varautumiseen liittyviä muutoksia.

Ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksia arvioitiin ja ennakoitiin Työterveyslaitoksen vuonna 2020 julkaisemassa skenaarioraportissa muun muassa sään lämpenemisen ja ääri-ilmiöiden yleistymisen aiheuttamina työolosuhde- ja työterveysvaikutuksina, työtiloihin liittyvinä vaatimuksina ja kiertotalouden edellyttäminä uudenlaisina organisatorisina ja tuotannollisina toimintamalleina.

Ilmastonmuutos on yksi aikamme suurimmista maailmanlaajuisista kriiseistä. Ilmastonmuutos vaikutuksineen on merkittävä tutkimusaihe, mutta aiheen tutkimus työelämäkontekstissa on marginaalista. Ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksiin liittyy sekä haasteita että mahdollisuuksia. On esitetty, että työpaikat vähentyvät uusiutumattomia luonnonvaroja hyödyntäviltä aloilta, mutta toisaalta kiertotalouden prosessit lisäävät työtä. Kaiken kaikkiaan työn sisältöjen ja toteutustapojen arvioidaan muuttuvan ilmiön seurauksena. Kuitenkin työpaikoilla ja yksilötasolla tapahtuvat ilmastonmuutoksesta johtuvat vaikutukset ovat paljolti tuntemattomia. Systemaattista tiedonkeruuta ilmastonmuutoksen moninaisista vaikutuksista työhön ja työelämään ei ole toistaiseksi käynnissä Suomessa.

TAVOITTEET

  1. Kokoamme yhteen jo olemassa olevaa tietoa ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksista
  2. Tuotamme uutta tietoa aiheesta kehittämällä ilmastonmuutoksen työelämässä aikaansaamia muutoksia monipuolisesti mittaavan kyselyn.

Hankekokonaisuuteen kuuluu myös työelämän kestävyysmurroksia käsittelevä väitöskirjatutkimus.

TULOKSET

Hanke luo edellytyksiä tuottaa tietoa ilmastonmuutoksen työelämävaikutuksista hyödynnettäväksi poliittisessa päätöksenteossa, laajoissa kehittämisohjelmissa sekä työmarkkinajärjestöjen ja työpaikkojen omassa kehittämistyössä.

Hankkeen edetessä ilmastonmuutokseen liittyvää työelämätietoa julkaistaan laajalle yleisölle esimerkiksi Työelämätieto-palvelussa ja tieteellisinä artikkeleina.

Aikataulu

11/202012/2023

RAHOITTAJA

Työterveyslaitos