Inhimilliset tekijät turvallisuudessa – interventioiden vaikutus ja toimivuus (ProHF) -tutkimus- ja kehittämisprojektin tavoitteena on arvioida, miten tutkimukseen osallistuvissa organisaatioissa aiemmin, vuosina 2000-2017, toteutetut inhimillisten tekijöiden (human factors, HF) hallintaa kehittävät interventiot ovat vaikuttaneet organisaatioiden toimintaan, kuten käsityksiin inhimillisistä tekijöistä osana turvallisuuden kehittämistä, turvallisuusjohtamisen käytäntöihin, esim. toiminnassa esiintyvien poikkeamien hallintaan.

Projektissa tutkitaan, ovatko em. interventioissa käytetyt työkalut ja mallit otettu osaksi toimintaa, onko ne koettu toimiviksi, miten niitä organisaatioissa käytetään ja onko niiden käytöstä ollut hyötyä.  Menetelminä ovat toiminnan mittareiden määrittely ja niiden tuottaman aineiston seuranta ja analysointi, haastattelut, dokumenttianalyysi ja työpajat.

Tuloksia voi hyödyntää laajasti suomalaisessa työelämässä eri aloilla, kuten teollisuudessa ja sosiaali- ja terveydenhuollossa, joissa on työturvallisuusriskejä ja jotka hyötyvät uudenlaisista keinoista ja ajattelusta kehittää turvallisuusjohtamista niin, että ihmisen panos turvallisuuden luomisessa otetaan nykyistä paremmin huomioon. Tuloksia voi hyödyntää turvallisuuskriittisillä alueilla (ilmailu, ydinvoima, merenkulku, raideliikenne), joissa HF:n implementointi on nykyään lakisääteistä ja pakollista. Tutkimuksen tulokset ovat julkaistavissa viimeistään 31.12.2020, osa tuloksista voidaan julkaista jo tutkimuksen aikana.

Uutisia hankkeesta

LOKAKUU 2019
Arja Ala-Laurinaho, projektin jäsen

ProHF- hanke on lähtenyt hienosti liikkeelle! Kevätpuolella tehtiin kaikissa organisaatioissa alkuhaastattelut ja selvitettiin, mitä avainhenkilöiden näkökulmasta tarkoittaa HF eli inhimillisten tekijöiden huomiointi, miten HF-toiminta on saanut alkunsa ja kehittynyt ja missä vaiheessa nyt ollaan. Kesäkuussa yhteistä tilannekartoitusta jatkettiin henkilöstön edustajien kanssa työpajoissa ja piirrettiin kuvaa HF- kehityspolusta. Yhteisesti todettiin, että tärkeää on ollut avainhenkilöiden innostus ja aktiivisuus, HF-ajattelun vaikutukset toiminnan systemaattisuuteen ja analyyttisyyden lisääntymiseen, vähittäinen kulttuurimuutos ja HF:n sisällyttäminen välineisiin, kuten poikkeamaraportointiin. Koulutus on ollut keskeinen keino lisätä henkilöstön HF-tietoisuutta. Syksyllä jatketaan keräämällä tietoa työpaikoilta: missä HF näkyy käytännössä?”

Tutkimusta rahoittaa Työsuojelurahasto ja toteuttajana toimii Työterveyslaitos.

Työsuojelurahasto

Tutkimuksessa on mukana seuraavat tahot