Hanke vastaa mikroyritysten työturvallisuuden, -terveyden ja työkyvyn ylläpitämisen ja kehittämisen haasteisiin. Niiden taustalla ovat yritysten niukat osaamis-, aika- ja taloudelliset resurssit.

Mikroyritykset ovat suurempia yrityksiä useammin työterveyshuoltopalvelujen ulkopuolella. Lisäksi niillä on vähäisemmät mahdollisuudet hyödyntää asiantuntijoita työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja yritystoiminnan kehittämisessä. Mikroyritysten taloudellinen merkitys työllistäjinä ja lähipalvelujen tuottajina on suuri, ja niiden toimintaedellytysten turvaamisessa tarvitaan henkilöstön työkyvystä huolehtimista.

Hankkeeseen osallistuu 66 kaupan, teollisuuden sekä majoitus- ja ravitsemispalvelujen mikroyritystä. Yrityksistä puolet osallistuu työkykyjohtamisen yhteiskehittämiseen ja loput ovat verrokkeja. Kehittämisen vaikutuksia tutkitaan ennen-jälkeen -tutkimusasetelmassa.

Hankkeen tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa tutkimustietoa työkyvyn johtamisen käytännöistä alle 10 henkilöä työllistävissä yrityksissä (mikroyritykset) ja täydentää sitä koskevaa katvealuetta. Hankkeessa kehitetään työkykyjohtamisen käytäntöjä yhdessä mikroyritysten kanssa ja arvioidaan niiden vaikutuksia työhyvinvointiin ja yritystoiminnan tuloksellisuuteen.

Hankkeen tuottama tieto on pienten yritysten toimintaa, työhyvinvointia ja kasvua tukevien toimijoiden hyödynnettävissä. Yhteiskehittämisen tuloksena syntyviä hyviä työkykyjohtamisen käytäntöjä ja välineitä voivat kaikki mikroyritykset käyttää toimintansa kehittämisessä.

Hankeaika

Hanke toteutetaan 15.1.2019–31.12.2021.

Hankkeen rahoittajat ja yhteistyötahot

Hanketta rahoittaa Työsuojelurahasto. Hankkeen toteuttaa Työterveyslaitos yhdessä hankekumppaneiden Sosiaali- ja terveysministeriön ja Suomen Yrittäjien kanssa.