Tarkoitus

Hankkeen tarkoituksena on luoda organisaation ja toimintaympäristön muutoksista alkunsa saavien keskeytysten ennakointimalli. Työn jatkuva keskeytyminen kuormittaa työntekijää ja estää työn etenemisen suunnitellusti tavoitetta kohden. Keskeytykset vaativat työajan venyttämistä ja ylimääräistä ponnistelua, jotka pitkään jatkuessaan heikentävät työhyvinvointia.

Työn keskeytyminen, tehtävästä toiseen siirtyminen ja meneillään olevaan tehtävään palaaminen ovat yleisiä tilanteita työssä ja keskeytysten taustalta löytyy usein jokin muutos. Tällaisia voivat olla esimerkiksi työtovereiden tai yhteistyökumppaneiden vaihtuminen, asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön muuttuminen tai tuotanto- tai palvelutapojen ja järjestelmien muuttuminen ja vaihtuminen.

Näistä muutoksista kerättävän tiedon avulla rakennetaan tässä tutkimuksessa kehitettävää ennakointimallia. Lisäksi malliin yhdistetään tietoja työn, hyvinvoinnin ja tuottavuuden tutkimusaloilta, joilla on tutkittu keskeytystä ilmiönä, keskeytyvän työn seurauksia suoritukseen ja hyvinvointiin sekä keskeytyksistä selviytymistä.

Menetelmät

Tutkimus on kaksiosainen: muodostetaan ennakointimalli sekä arvioidaan sen käytettävyyttä ja hyödyllisyyttä. Tietolähteitä ovat

a) ennakointikyselysarja meneillään olevista muutoksista
b) yksilöhaastattelut kohdistuen työtä keskeyttäviin tapahtumaketjuihin ja keinoihin, joilla pyritään työn tavoitteeseen keskeytysten keskellä
c) ”Tietoa työhön!” työskentelytapa tutkimustiedon tiivistämiseksi mallin taustalle työpaikkoja varten sekä
d) työpajakeskustelut ja erillinen ryhmähaastattelu ennakointimallin käytettävyyden ja hyödyllisyyden arviointia varten.

Keskeiset tulokset

Hankkeessa saatiin näkyviin lukuisia tilanteita ja tekijöitä, joiden pohjalta voidaan rakentaa keskeytyvän työn ennakointimallia.
Olennaista on:
1) tunnistaa tilanteita, joissa asiantuntijatyö ei etene suunnitellusti vaan keskeytyy
2) tunnistaa keskinäiset riippuvuudet ja organisoida kokonaisuuksia
3) tunnistaa ja kehittää keskeytyssiepparit työn hallintaa varten
4) muodostaa jatkuva tilannekuvien ketju työoloista
5) ennakoida työn määriä
6) mahdollistaa palautuminen
7) säilyttää hyödylliset yhteistyön siivittämät keskeytykset
8) estää haitalliset yksin työskentelyn keskeytykset ja
9) kokeilla ja sovittaa tutkimuskirjallisuuden suosituksia oman organisaation tilanteisiin ja tarpeisiin.

Hanke kuvastaa sitä, miten monipolvista asiantuntijan työ on ja miten haastavaa on saada näkyviin erilaisten olojen yhdistelmät ja vaikutukset. Työolojen seurannalla saadaan tärkeitä asioita työstä esille ja tulevaisuudessa voidaan kehittää menetelmä, jolla työstä jäävän digijäljen avulla voidaan automaattisesti seurata organisaation sykettä ja työoloja – voidaan säästää aikaa ja inhimillisiä voimavaroja.

Aikataulu

1.1.2015-30.10.2016

Toteutus ja rahoitus

Työterveyslaitos toteuttaa tutkimus- ja kehityshankkeen Työsuojelurahaston myöntämän määrärahan turvin.