TAUSTA

Kiertotalous tuo mukanaan muutoksia yhteiskunnalliseen toimintaympäristöön, jossa huolta aiheuttavien aineiden aiheuttamat riskit on huomioitava. Tämä tarkoittaa, että siirryttäessä lineaarisesta taloudesta kiertotalouteen, on huomioitava nämä tuotteiden ja materiaalien sisältämät haitalliset kemikaalit uudenlaisissa käyttötarkoituksissa.

Muoveissa, sähkö- ja elektroniikkaromussa sekä tekstiileissä on paljon kemiallisia aineita (esim. ftalaatit, kosteutta hylkivät aineet, palonestoaineet, väriaineet), jotka voivat sisältää pysyviä orgaanisia yhdisteitä (POP) ja erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC).

POPit ja SVHCit ovat

  • hitaasti hajoavia, ympäristöön kertyviä ja myrkyllisiä
  • syöpää aiheuttavia sekä vaarallisia lisääntymiselle ja perimälle
  • hormonitoimintaa häiritseviä
  • herkistäviä (esim. hengitystiet).

Hankkeen tavoitteet

SIRKKU-hankkeen tavoitteena on selvittää, kuinka kiertotaloudessa voidaan säilyttää materiaalien arvo mahdollisimman pitkään

  • minimoiden materiaalien käytön haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset, ja
  • huomioiden samalla kiertotalouden työntekijät.

Haitalliset kemialliset yhdisteet voivat konsentroitua kierrätysmateriaaleihin ja aiheuttaa altistumista vaarallisille aineille materiaalien kierrätysprosessissa ja uusiokäytössä.

  • Hankkeessa etsitään haitallisimpien aineiden kannalta merkityksellisimmät kiertotalouden sektorit, joissa kemikaalien hallintaa pitäisi parantaa.

Tulosten hyödyntäminen

  • Hankkeessa tuotetaan viranomaisten ja poliittisen päätöksenteon tueksi ajantasainen asiantuntija-arvio vaarallisten aineiden hallinnan tarpeista kiertotaloudessa sekä tähän liittyvistä mahdollisista ympäristövaikutuksista.
  • Annetaan ehdotuksia ohjauskeinoiksi sekä  ohjeistusta työ- ja ympäristöturvallisuudesta kiertotaloudessa.
  • Hanke tuottaa haitallisten kemikaalien ja kiertotalouden kannalta merkittävimmiksi tunnistetuille toimialoille ratkaisuja ja suosituksia.

Hanke tukee kansallisen vaarallisia kemikaaleja koskevaa ohjelmaa ja valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteita.

AIKATAULU

1.2.2018 – 31.8.2019

RAHOITTAJA

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

TOTEUTTAJAT

Suomen ympäristökeskus
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Työterveyslaitos
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto