Hankkeen tavoitteet

  • Kehittää esihenkilöille kohdennettu valmennus ja tutkia, voidaanko sillä vahvistaa esihenkilöiden voimavaralähtöistä tukea ikääntyville työntekijöille sekä myönteistä asennoitumista ikääntyviä työntekijöitä kohtaan.
  • Tutkia valmennuksen vaikutuksia esihenkilö-työntekijäsuhteen laatuun sekä esihenkilöiden ja työntekijöiden työhyvinvointiin ja -motivaatioon.
  • Tutkia, ketkä hyötyvät valmennuksesta eniten.

Esihenkilöille lisää osaamista ikääntyvien johtamiseen

Esihenkilöillä on keskeinen ja haastava rooli ikääntyvien työntekijöiden työurien tukemisessa. Hankkeemme tuottaa uutta tietoa ja osaamista keinoista auttaa esihenkilöitä ikääntyvien työntekijöiden johtamisessa ja tukemisessa. Vahvistamalla esihenkilöiden kykyä tukea ja kohdata ikääntyviä työntekijöitä, voidaan vähentää esihenkilöiden psyykkistä kuormitusta ja parantaa esihenkilö-työntekijävuorovaikutusta. Tämä voi edelleen vahvistaa työntekijöiden työhyvinvointia ja -motivaatiota.

Hankkeen tuloksena syntyvää tutkimuslähtöistä valmennusta voidaan hyödyntää ikä- ja työurajohtamisen kehittämisessä työpaikoilla.

Hankkeen toteutus

Kehitämme esihenkilöille suunnatun verkkovalmennuksen keväällä 2021. Varsinaisen tutkimuksen käynnistämme elokuussa 2021 esihenkilöille ja työntekijöille suunnatulla lähtötilannekyselyllä. Tämän jälkeen aloitamme esihenkilöiden työpaikkakohtaiset valmennukset. Hankkeen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksia arvioimme seurantakyselyin välittömästi valmennuksen jälkeen (esihenkilöt) sekä kuusi kuukautta valmennuksen päätyttyä (esihenkilöt ja työntekijät).

Aikataulu ja toteuttajat

Työterveyslaitos toteuttaa hankkeen 1.1.2021-31.5.2023.

Hankkeeseen osallistuvat ABB Oy, Elisa Oyj, Kouvolan kaupunki, Orion Oyj, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä, Realia Group Oy, Riihimäen kaupunki ja Teknos Oy.

Rahoittajat

Hanketta rahoittavat Työsuojelurahasto, Työterveyslaitos sekä työpaikat.