Taustahandling-mind-kuva-1-verkko

Työelämän kannalta kehollinen kognitio tarkoittaa vaikeasti sanoiksi puettavia fyysisiä taitoja. Mestaridreijaaja tai -hitsaaja eivät välttämättä osaa selittää taitonsa kaikkia piirteitä muille.
Tässä tutkimuksessa selvitämme aivotutkimusmenetelmien mahdollisuuksia näiden taitojen ymmärtämisessä ja oppimisessa.

Handling mind -hankkeessa pyrimme yhdistämään kognitiivisen ja fyysisen ergonomian ymmärrystä. Fyysistä työtä tehdään edelleen monilla toimialoilla, ja usein fyysisen työn tekijällä on taitoja, joiden pukeminen sanoiksi on vaikeaa. Fyysisten taitojen oppiminen, esimerkiksi dreijaus tai hitsaus, on aivojen näkökulmasta erityyppistä oppimista kuin tietojen oppiminen.

Tutkimushankkeessa

  • pyritään löytämään menetelmiä, joiden avulla käsillä tekemisen ja kielellisen ajattelun yhteyttä voidaan tutkia,
  • selvitetään taitojen oppimisen aikana tapahtuvia aivomuutoksia käsityön opiskelijoilla, jotka opiskelevat käpyilytekniikkaa,
  • selvitetään myös suunnittelutyön aivokorrelaatteja ja ryhmässä tapahtuvan suunnittelun dynamiikkaa katseenseurantalaitteistoja käyttäen.

Tavoitteet

  • Ymmärtää fyysisen taidon oppimiseen liittyviä neuraalisia muutoksia. Tämä tavoite saavutetaan mittaamalla tutkittavien aivotoimintaa ennen ja jälkeen taidon oppimisen erityisesti suhteessa taitoon liittyvään kuvamateriaaliin.
  • Selvittää fyysisen ja sanallisen viestinnän osuutta suunnittelutyössä. Tämä tavoite saavutetaan tutkimalla eri välineistöllä suunnittelutyötä tekeviä henkilöitä ja erityisesti heidän sanallista viestintäänsä, sanatonta viestintää ja katseiden suuntia.
  • Ymmärtää suunnittelutyön elementtejä aivojen näkökulmasta. Tavoite saavutetaan mittaamalla suunnittelutyön eri elementteihin liittyvää aivotoimintaa suunnittelun kuluessa.

Tulosten hyödyntäminen

Tutkimustieto on aluksi luonteeltaan perustutkimuksellista. Hankkeessa kehitetyt tutkimusasetelmat ovat sellaisinaan sovellettavissa jatkotutkimuksiin. Hanke hyödyttää kaikkia toimialoja joissa tehdään sellaista fyysistä työtä, joka sisältää suunnittelun ja asiantuntijuuden elementtejä, esimerkiksi hoito- ja hoivatyön tekijät, käsityöläiset, taiteilijat.

Aikataulu

Projekti toteutettiin 1.1.2013 – 31.12.2016.

Rahoittaja

Suomen Akatemia, hanke kuuluu Ihmisen mieli (MIND) -tutkimusohjelmaan.

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, käyttäytymistieteen laitos (prof. Pirita Seitamaa-Hakkarainen)
Aalto-yliopisto, muotoilun laitos (prof. Maarit Mäkelä)
Työterveyslaitos